• linkedin

Googlenormal_post - برخی از احکام مالياتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور - متا نویسنده موضوع: برخی از احکام مالياتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور  (دفعات بازدید: 943 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین کـوکـبـی

 • هیات موسس
 • *****
 • index - برخی از احکام مالياتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور - متا
 • تعداد ارسال: 2.931
 • متا امتیاز 2257983 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به کـوکـبـی
 • رای برای مدیریت : 61
 • انسان شکست نمی خورد بلکه دست از تلاش بر می دارد
 • تخصص: کارآفرین
 • استان / شهر: البرز
 • سپاس شده از ایشان: 410
 • سپاس کرده از دیگران: 588
شماره:5441/210
تاريخ:01/03/1389
پيوست:...........

بخشنامه


00889بودجه سال 1389ب

 
مخاطبين : ادارات کل امور مالياتي

موضوع : برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال 1389 کل کشور


احکام مالياتي قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زير جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

جزء" ز" بند 4- کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حـقـوقـي فـي مـابيـن دولـت (وزارتخـانه ها و مـؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام(بر مبناي چهل درصد"40%" ) و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانوني مربوط به سود سهام،ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
جزء " و" بند 7- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (52,500,000) ريال در سال تعيين مي شود.
جـزء ز بند 7- در سـال 1389، در مـاده (85) قـانون مـالـياتهـاي مـستـقيم عبارت زير جايگزين عبارت" قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370" مي گردد:
"وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات،اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي"
جزء "ک" بند 7- فرزندان شهدا،از کليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق،دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي،تسهيلات خودرو، حق پرستاري و کاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.
پاراگراف جزء "ح" بند8- از زمان تصويب فهرست بنگاهها در هيأت واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي الحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
جزء" ط" بند 8- به منظور يکسان سازي امتيازات بخش هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق کليه کارکنان شرکتهاي واگذار شده (سهام کنترلي)از زمان اجراي قانون مذکور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
جزء "ک" بند 8- شرکتهاي دولتي که در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است،به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي،مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي( سود ويژه) مذکور بايستي توسط شرکتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود. وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قـانـون مـاليـاتهاي مـستقيم مـصوب اسـفند مـاه 66 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.
جزء "الف" بند 9- کليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تـغـييرات (الـحاقيه هـا و اصـلاحـيه هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي گردد.
تا تاريخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کليه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احکام (بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي گردد.
جزء "ب" بند 15 و رديف "1" آن- وزراي عضو کميسيون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به کشور در سال 1389 را به گونه اي تعيين و اعلام نمايند که:
1- درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف 110400 جدول شماره (5) موضوع اين قانون تحقق يابد
بند17- بندهاي 6,5 (اجزاء "ج" و "د")،47,38,23 ( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالي يا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 30,28,19,18,12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي گردد.
بند 5 بودجه سال 1388 (تنفيذي)- کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قـسـمـتـي از اعـتبـارات آنـها از مـحل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد (2)،(3)،(4)و (5) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حکم موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي آيند.
بند 38 بودجه سال 1388 (تنفيذي)- هزينه هاي انجام شده از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در احداث يا تکميل طرحهاي عمراني،فرهنگي،بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمان هاي دولتي ذيربط به عـنوان هـزينه قابـل قبول اشـخـاص مذکور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي گردد.
بند12 بودجه سال 1387(تنفيذي)- کليه شرکتهاي دولتي و بانکها و شرکتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
- رديف 5 جدول شماره 25(جداول پيوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده)- درآمدهاي موضوع بند الحاقي 1 در مورد جزء "و" تعرفه برخي عوارض شهرداري ها در سال 1389
2- عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش کارخانه هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي
- ضمائم تغييرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزايش عوارض خروج از کشور به دليل افزايش عوارض خروج هوايي از 250 هزار ريـال به 500 هـزار ريـال و عـوارض خـروج زميـني و دريايي از 50 هزار به صد هزار ريال مي باشد به استثناي زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات و مشمولين تبصره ذيل ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده.
جزء "الف" بند 2- به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پيوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملک دارائيهاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين کمکها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
1- به موجب شماره طبقه بندي 110102 ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي- وصول ماهانه يک دوازدهم رقم
 
2- به موجب شماره طبقه بندي110501 ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي- ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد قيمت مصوب فروش
 
3- به موجب شماره طبقه بندي 110505 ماليات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجميع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 
4- به موجب شماره طبقه بندي 110506 ماليات بر فروش سيگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غير ضروري مصوب 22/6/74 و مجاز بودن تأمين کسري سيگار از طريق واردات
 
5- به موجب شماره طبقه بندي 130101 سود سهام ابرازي ( 40 درصد سود ويژه و سود سهام دولت ) کليه شرکتهاي دولتي
 
6- به موجب شماره طبقه بندي 130405 نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانکهاي کشور ( موضوع قانون تهيه مسکن براي افراد کم درآمد )
 
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي

دامنه کاربرد:1- داخلي*          2- خارجي*
مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي تلفن : 39903912
تاريخ اجراء:1/1/1389
مدت اجراء: يکسال
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:ندارد

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14696/
از قوانین ساده من:
قبل از هر اقدام، یک تصویر سازی مثبت در ذهن، معجزه گر است.
نمی خواهم در مورد هیچ کس قضاوتی بکنم و آنرا در این دنیا به قضات و در آن دنیا به خدا وا می گذارم.

آموخته ام که به هر چه یقین داشته باشی واقع خواهد شد و این همان ایمان من است ... و ...
And slowly, you come to realize... It's all as it should be...

نردبان این جهان ما و منیست....عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست....استخوانش سخت تر خواهد شکست (مولانا)

دفتر تلفن مشاغل سامانه پیام کوتاه ویژه اعضای دفتر تلفن مشاغل

برچسبهای این موضوع :

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات بر ارزش افزوده


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال 1390 کل کشور

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
736 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰:۲۶
توسط کـوکـبـی
xx
تسليم اظهارنامه مالياتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
756 مشاهده
آخرين ارسال ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۴:۳۰
توسط کـوکـبـی
xx
احکام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
873 مشاهده
آخرين ارسال ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ - ۲۳:۴۷:۱۰
توسط کـوکـبـی
xx
مأخذ و محاسبه جرایم مالياتی قانون ماليات بر ارزش افزوده

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
1511 مشاهده
آخرين ارسال ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۲:۵۷
توسط کـوکـبـی
xx
تشکيل ستادهمکاری بين سازمان امور مالياتی و شهرداريها در راستاي امور اجرايي قانون

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
944 مشاهده
آخرين ارسال ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۰:۵۱:۲۱
توسط کـوکـبـی
clip
اجراي بند ( 47 ) قانون بودجه سال 1390

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
888 مشاهده
آخرين ارسال ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۲:۵۳:۵۲
توسط کـوکـبـی