Google


normal_post - اهميت مديريت پروژه  - متا نویسنده موضوع: اهميت مديريت پروژه  (دفعات بازدید: 2876 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین امیر شهباززاده

xx - اهميت مديريت پروژه  - متا
اهميت مديريت پروژه
« : ۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۵:۳۳ »
مديريت پروژه، زمينه اي جوان و تقريبا نو از علم مديريت است و مديران طراز اول در بسياري از سازمانها، به ندرت از مباني و مفاهيم آن به طور متشكل و منسجم استفاده مي كنند و تا جايي كه بتوانند (به علت عدم سازگاري و انعطاف تشكيلات اداري وظيفه اي يا تخصصي خود با سازمان پروژه) راهي براي پرهيز از آن پيدا مي كنند.
نگاهي كوتاه به نتايج و آثار عملكرد مديران پروژه ها در بسياري از سازمانها، بهترين گواه بر اين ادعاست. برخي از مهمترين آثار و نشانه هاي==>>...


«مديريت ضعيف پروژه» را به شرح زير مي توان برشمرد:
تاخير در برنامه هاي زماني پروژه (پيش بيني شده)
افزايش هزينه هاي اجرايي واقعي نسبت به بودجه پيش بيني شده
دوباره كاريها و استفاده نادرست از كارشناسان واحدهاي اداري در اجراي پروژه
تحمل خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از عدم تحقق اهداف پروژه
بررسي عوامل و زمينه هاي موثر در پيدايش و تشديد اين آثار و نتايج و تحليل آنها روشن مي سازد كه اين آثار و نشانه ها، برحسب شدت و ضعف آنها، به ميزان بيگانگي و دوري سازمانها از مباني و مفاهيم مديريت پروژه و خودداري از به كارگيري يا گسترش آن بستگي دارد. اهم اين عوامل و زمينه ها و نشانه هاي توسعه نيافتگي مديريت پروژه در سازمانها، برحسب ميزان توسعه و رشد مديريت پروژه عبارتند از:
پروژه هاي متعددي، بدون هماهنگي با هم و به طور همزمان اجرا شده اند.
تامين تعهدات زماني يا هزينه اي پروژه، اساسا، غير ممكن بوده است.
هيچ كس در مورد سرنوشت پروژه، مسئوليت ندارد.
حرفه مدير پروژه، به خوبي ادراك و شناخته نشده است.
فردي كه براي مديريت پروژه منصوب شده است، شايستگي و صلاحيت اين منصب را ندارد.
مدير پروژه با مديران واحدهاي اداري، به طور فزاينده اي، برخورد و مشكل دارد.
برنامه ريزي و كنترل به صورت يكپارچه و تلفيق شده نيست.
تعهدات سازمان بيش از توان منابع آن است.
برنامه زماني پروژه و بودجه پيش بيني شده آن غير واقعي و نادرست است.
اولويتهاي پروژه ها سريعا تغيير مي كند يا با يكديگر سازگاري ندارد.
براي حسابرسي هزينه هاي پروژه ها، توانايي لازم وجود ندارد.
كنترل بر تغييرات درخواستي كارفرما ضعيف است.
كنترل بر تغييرات طراحي(نقشه ها، مشخصت فني پروژه) ضعيف است.
قسمتهاي مختلف سازمان پروژه، به طور نامناسبي شكل يافته و يا كاركنان درست انتخاب نشده اند.
پروژه ها، چنان كه بايد ارزيابي اوليه نشده اند.
اين نشانه ها يا دلايل، همگي به هم مرتبط بوده و معلول عدم توسعه و رشد مباني و مفاهيم مديريت، به ويژه مديريت پروژه، در سازمانهاي تخصصي يا وظيفه اي(اداري) است. (نوري، 1382)

پرسش اصلي تحقيق
سؤال آغازين تحقيق آن است كه: استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه بر شاخص هاي بهره وري در كارخانه ****چه تاثيري دارد؟
فرضيات تحقيق
باعنايت به موارد ذكر شده در مباني نظري،فرضيات تحقيق به قرار زير مي باشند:
استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر رضايت مشتري مؤثر ‌است
استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر صرفه‌جويي در منابع مؤثر ‌است
استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر افزايش توليد مؤثر ‌است


متغيرهاي تحقيق
درراستاي انجام اين تحقيق متغيرهاي مستقل ، وابسته و کنترل به ترتيب وبه شرح زير معرفي مي گردند : متغير مستقل؛تكنيكهاي مديريت پروژه . متغير وابسته ؛ افزايش شاخصهاي بهره وري. متغيرهاي کنترل: مطلوب بودن خروجي هاي پروژه ،زمان تكميل پروژه ،هزينه هاي پروژه ، توليد طبق زمانبندي توليد ، توليد طبق استانداردها ي صنعت ،استفاده مازاد از نيروي انساني ،كاهش ضايعات ،به صفر رساندن كالاي مرجوعي ،كاهش زمان خريدكالا و افزايش ميزان توليد مي باشد
روش تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش كه بررسي استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه در كارخانه **** است ، اين تحقيق از نظر هدف كاربردي وپيمايشي و از نظر ماهيت و روش توصيفي است.(شريفی ،1383).
در بخش اول در راستاي نيل به فرضيه هاي تحقيق از نمودارهای موجود در کارخانه و از نمودارهای مقايسه اي با کارخانه مشابه استفاده شده است .براي بررسي دقيق تر فرضيات , پرسشنامه ای نيز طراحی گرديد که در سئولات نيز با استفاده از مقياس عقيده‌سنج لايكرت به اندازه‌گيري ميانگين امتيازات كسب شده هر فرد در گزاره‌هاي مربوط به سئولات پرداخته شده است ، سپس افرادي را كه ميانگين امتياز اندازه‌گيري شده آنان بيشتر از 3 ميباشد را انتخاب نموده ومورد ارزيابي قرارداده ايم و از لحاظ آماري اين سؤال را آزمون مي‌كنيم كه آيا نسبت اين افراد از 50% بيشتر است يا خير، در واقع از نظر آماري سؤال فوق را با استفاده از آزمون نسبت مي‌توان نمايش داد.
در ادامه لازم است در خصوص پروژه های مرتبط با مديريت پروژه که در کارخانه قند آبکوه پياده شده است توضيحاتی ارائه گردد.
با عنايت به محصولات اصلی کارخانه ( قندو شکر) و با توجه به اينکه چغندر قند( که ماده اوليه اصلی کارخانه قند ميباشد) در فصل پاييز و زمستان برداشت ميگردد ، لذا فصل کاری کارخانجات قند تقريباً از اواسط آبان لغايت اواخر اسفند ميباشد ،در اين مدت کارخانه بطور 24 ساعته و در دو شيفت کار ميکند و در مابقی سال عوامل کارخانه به مواردی همچون تعميرات ، بهبود خط توليد ، رسوب گيری کانال ها ،توسعه فضای فيزيکی و فروش محصولات مي پردازند .
در فصل بهره برداری کارخانه با توجه به اينکه تقريباً کليه کارکنان و کارگران بطور مستقيم و غير مستقيم درگير کارهاي جاری و توليدی می باشند ، تکنيکهای مديريت پروژه نيز بيشتر در زمينه های توليدی استفاده گرديده است .
بخش رافينری کارخانه قند که تقريباً می توان گفت که قلب کارخانجات قند ميباشد شامل بيشترين و اصلی ترين فعاليتها در کارخانه ميباشد . تکنيکهای مديريت پروژه در اين قسمت باعث برنامه ريزی دقيق فعاليتها و کارهای مرتبط با هر کارگر گرديد ،بطوريکه کليه فعاليتها قابل برنامه ريزی دقيق و مقدار توليد هر بخش بطور مجزا قابل تفکيک گرديد .
لازم به ذکر است در بازه های زمانی غير کاری نيز در پروژه هايي نظير رسوب گيری کانال های انتقال چغندر ،تعمير دستگاه ها ،سفارش خريد مواد اوليه و فعاليتهای عمرانی از تکنيکهای مديريت پروژه استفاده مي گردد که در مجموع دربهينه سازي هزينه ها و زمان های پروژه ها مؤثر بوده است .

جامعه ونمونه آماري
جامعه آماري تحقيق حاضر پرسنل كارخانه قند آبكوه مي باشد.
حجم نمونه مورد نياز بر اساس فرمول آماري قابل محاسبه است.
البته جهت دقيق بودن نتايج با راهنمايی استاد مشاور، جامعه مورد نظر به مهندسينی که در امر مديريت پروژه صاحب نظر بودند محدود گرديد(14 نفر).
ابزار جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري وبه منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده تحقيق از آمار ونمودارهاي موجود در كارخانه همچنين مقايسه آماری با کارخانه مشابه و از پرسشنامه استفاده گرديده ، كه پرسشنامه با توجه به متغيرهاي تحقيق وعملياتي نمودن آنها تنظيم شده است .پرسشنامه اين تحقيق متشكل از24 سؤال پنج گزينه اي مي باشد.اين سئوالا ت مربوط به ويژگيهايي از قيبل ؛ مطلوب بودن خروجي هاي پروژه ،زمان تكميل پروژه ،هزينه هاي پروژه ، توليد طبق زمانبندي توليد ، توليد طبق استانداردها ي صنعت ،استفاده مازاد از نيروي انساني ،كاهش ضايعات ،به صفر رساندن كالاي مرجوعي ،كاهش زمان خريدكالا و افزايش ميزان توليد مي باشد. . به وسيله اين سؤالات موارد ذكر شده در مورد زمان استفاده و در زمان عدم استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار گرفته است .
پايائي وروائي ابزار سنجش
با استفاده از روش اعتبار محتوا و مشورت با صاحبنظران، روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. ضريب آلفاي كرونباخ به‌دست‌آمده براي تعيين پايايي پرسشنامه از طريق اين پيش‌آزمون، 87 درصد بود و اين امر نشان‌ دهندة هماهنگي دروني بين سؤال‌هاي پرسشنامه است .
روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
در قسمت نمودارهاي آماري كه تجزيه وتحليل بصورت مقايسه اي صورت پذيرفته است . بطور كلي در بررسي هاي صورت گرفته از پنج نمودار پنج ساله به شرح ذيل استفاده گرديده است :
نمودار پنج ساله تفاله خشك توليدي (تن)
نمودار پنج ساله تفاله دونم توليدي (تن)
نمودار پنج ساله قند وشكر توليدي (تن)
نمودار پنج ساله تفاله عيار و ديژيسيون چغندر
نمودار پنج ساله ضريب استحصال
با عنايت به سه فرضيه تحقيق از نمودارهاي فوق براي بررسي دو فرضيه كه مربوط به افزايش توليد و رضايت مشتري بوده است ، استفاده شده است .
از نمودارهای مقايسه ای نيز جهت ارزيابی عملکرد کارخانه مورد نظر در برابر يک کارخانه مشابه بهره گرفته شده است .
جهت بررسي دقيق تر فرضيات بخصوص فرضيه دوم كه مربوط به صرفه جويي در منابع ميباشد با مشورت با صاحبنظران و كسب موافقت اساتيد از پرسشنامه نيز جهت تكميل تحقيق استفاده گرديده است.در قسمت پرسشنامه از آزمون نسبت و از مقياس عقيده‌سنج لايكرت استفاده شده است .
جهت بررسي پرسشها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از نرم افزار spss استفاده شده است . در اين بخش كه جداول آن در فصل چهارم تحقيق آورده شده است ، با ورود اطلاعات پرسشنامه ها ، هر گزاره مورد بررسي و در نهايت فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند .

نتيجه گيری
1 - بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه اول يا اين فرض كه "استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر رضايت مشتري مؤثر است ." قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان رضايت مشتری و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه بر ميزان رضايت مشتريان موثر بوده است .
2- بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه دوم يا اين فرض كه" استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر صرفه‌جويي درمنابع مؤثر ‌است. " قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان صرفه جويی در منابع و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه بر ميزان صرفه جويی در منابع موثر بوده است .
3- بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه سوم يا اين فرض كه " استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر افزايش توليد مؤثر است است ." قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان افزايش توليد و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه در افزايش توليد موثر بوده است .

ارئه پيشنهادها
در تحقيق حاضر پيشنهادها به دو منظور ارائه می گردد.
1-پيشنهادهادر راستای نتايج تحقيق
فرهنگ سازی و آموزش مناسب :در ضمن تحقيق و مصاحبه با مديران و دست اندرکاران پروژها ی مختلف در کارخانه قند آبکوه مشخص گرديد آموزش و فرهنگ سازی لازم بين عوامل پروژه ميتواند به عنوان عامل مهمی جهت پياده سازی مطلوبتر تکنيکهای مديريت پروژه بکار گرفته شود .
حمايت و پشتيبانی مديران ارشد : با حمايت صحيح و آگاهانه مديران ارشد سازمان بی گمان هر صنعتی ميتواند شاهد رشد چشمگير استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه باشد .
فراهم کردن بستر نرم افزاری مناسب : با توجه به توليد بسته های نرم افزاری مرتبط و پيچيده تر شدن پروژه های صنعتی استفاده از اين نرم افزارها کمک شايانی به عوامل پروژه ميتواند بکند .
استفاده از تجربيات کارخانه های موفق : در زمينه استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه ميتوان با ارتباط با صنايع موفق در اين زمينه مانند خودرو سازان و يا صنايع نفت و گاز از تجربيات آنان در زمينه های مختلف استفاده نمود
الزام استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه : در بعضی از لايه های قديمی مديران , در برابر بکارگيری روشهای نوين مديريتي مقاومت وجود دارد که با الزام و بوجود آوردن مشوقهای لازم ميتوان بر اين مشکل نيز فائق آمد .

2-پيشنهادها برای تحقيقات آتی

انجام تحقيقات مشابه در کارخانه های ديگر : با توجه به اهميت موضوع و لزوم بررسی موضوع در صنايع ايران به محققان ديگر پياده سازی پروژه های مشابه در کارخانه های ديگر توصيه ميشود .
بر گزاری دوره آموزشی : با توجه به فقدان آموزش مناسب به محققان ديگر توصيه ميشود جهت مقايسه نتايج در زمانی مشخص اقدام به برگزاری دوره های آموزشي مرتبط نمايند و نتايج را قبل و بعد از دوره های آموزشی مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار دهند.
تحقيقات نرم افزاری : با توجه به گسترش روزافزون نرم افزارهای مرتبط با بحث مديريت پروژه , انجام تحقيقاتی در زمينه های نرم افزاری مفيد به نظر ميرسد.

[spoiler]ابطحی , ح, 1378 , مديريت منابع انسانی ,تهران , دانشگاه پيام نور .
سروش , ع , 1385 , چشم انداز مديريت پروژه سازمان و مديريت يک جهان تحول,تهران,دانشگاه تربيت مدرس .
شادرخ , ش , 1386 , سيستم نرم افزاری مديريت ريسک پروژه ,اصفهان ,دانشگاه صنعتی شريف.
رضائيان , 1372 , اصول مديريت , تهران , سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی , سمت .
روزنبرگ ,ديلی ,1383 ,روشهای تخقيق در علوم رفتاری ,حسن پاشا شريفی ,تهران ,سخن .
زرگر.م ,1383 ,راهنمای کنترل پروژه , تهران , پرهام .
زمرديان , ا , 1379 , مديريت کيفيت جامع , تهران , اصول ,فنون وروشهای اجرائی ,موسسه مطالعات و برنامه ريزی آموزش سازمان گسترش .
حاج شير محمدی , ع, 1381 , مديريت و کنترل پروژه : کاربرد روشهای سی پی ام , پرت , پی ان ,گرت ,اصفهان ,مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان .
حسين زاده , ف , 1383 , مقدمات روشهاي مطالعه وپژوهش , تهران ,جليل .
10-مرندی ,و ,1384 , آفت شناسی پروژه ها و اهميت يادگيری سازمانی در افزايش توان مديريت پروژه کشور ,تهران ,دفتر ارزيابي و بهبود روشها .
11- مومنی , ا ,1385 , مدل بودجه بندی چند پروژه ای برای پيشگيری از تاخيرات پروژه ها ,تهران ,دانشگاه بوعلی سينا .
12-نوری ,س , 1382 ,اصول و مفاهيم برنامه ريزی و مديريت پروژه , تهران ,دانشگاه علم و صنعت ايران . [/spoiler]

Linkback: http://irmeta.com/meta/b212/t6666/


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
راه هاي ساده براي مديريت كارمندان

نویسنده سید علا سبزپوش

1 پاسخ ها
1328 مشاهده
آخرين ارسال ۱۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۰:۲۹
توسط m.amiri
xx
مديريت, انگيزش كاركنان برانگيخته

نویسنده امیر شهباززاده

0 پاسخ ها
1672 مشاهده
آخرين ارسال ۳۰ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸:۰۵
توسط امیر شهباززاده
xx
تجربه اي از مديريت موفق >>>Experience of successful managers<<<

نویسنده امیر شهباززاده

0 پاسخ ها
1362 مشاهده
آخرين ارسال ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۷:۲۹
توسط امیر شهباززاده
xx
ابزار چگونگی انتخاب يک مشاور مديريت مناسب

نویسنده فريدون مظفرنژاد

0 پاسخ ها
369 مشاهده
آخرين ارسال ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۰:۱۶
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
آسيب‌شناسي مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچک

نویسنده امیر شهباززاده

0 پاسخ ها
2080 مشاهده
آخرين ارسال ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۲:۵۹
توسط امیر شهباززاده
xx
مديريت اخلاق و شناسايي و اولويت بندي ارزشها براي هدايت رفتارها در سازمان

نویسنده امیر شهباززاده

0 پاسخ ها
2045 مشاهده
آخرين ارسال ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۰:۵۰
توسط امیر شهباززاده
 


anything