Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR
normal_post - معرفی دانشگاه ها - متا نویسنده موضوع: معرفی دانشگاه ها  (دفعات بازدید: 1048 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین DiYakO

xx - معرفی دانشگاه ها - متا
معرفی دانشگاه ها
« : ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۶:۰۸ »

>> تاریخچه و معرفی دانشگاه پیام نور


دانشگاه پیام نور براساس تصمیمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً با پذیرش اولین گروه دانشجو درمهرماه 1367 تأسیس شد.این دانشگاه پس از تأسیس، با پذیرش اولین گروه دانشجویی خود در 5 رشته تحصیلی و در 28 مرکز باقیمانده از ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران از مهرماه سال تحصیلی 68-1367 فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. توسعهی دانشگاه و تأسیس شعب جدید از محل کمکهای مردمی و محلی و امکانات مهیاشده از سوی هیأت مؤسس، انجام میشود.یکی از ارکان توسعه علمی کشور، گسترش آموزش است که رشد اجتماعی و شکوفایی استعدادها را به همراه دارد و زمینه ساز خلاقیتهای انسانی است.آموزشهای متعارف و جاری، به تنهایی برای برقراری این رکن مهم، کافی نیست. توجه به روشهای جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی ازقبیل آموزش نیمه حضوری، آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازی برای دستیابی به هدفهای توسعه، بسیار ضروری است.آموزش نیمه حضوری نظامی آموزشی است که، با به رهگیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتابهای درسی خودآموز و دانشجو محوری دریادگیری، ضرورت حضور دانشجو را درکلاسهای درسی کاهش میدهد. و درواقع، در این نوع آموزش، عملاً میتوان کلاسهای تدریس را به کلاسهای مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد.مزایای این نظام آموزشی عبارت است از دانشجو محوری، امکان مطالعه مستقل، پوشش فراگیر، ارائه دروس در وقت کمتر از لحاظ حضور ضروری دانشجو و درنتیجه کاهش هزینه ها و وابستگی کمتر به الزامات آموزشی نسبت به روشهای مرسوم، و درعینحال اثربخشی آموزش.مهمترین هدف و معنای آموزش باز، کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف است. به گونهای که زمینه های ارائه آموزش عالی به افرادی فراهم آید که به علت دوری یا دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی و محدودیتهای زمانی و شغلی و اقلیمی برای بهره مندی از آموزش متعارف، امکان کمتری دارند.آموزش نیمه حضوری عبارت است از سازمانده به فرآیند یاددهی- یادگیری، به گونهای که هر مرکز آموزشی درانتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی توانا باشد.در این نوع آموزش، به رهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرآیند یادگیری را با مشارکت خود یادگیرندگان، تسهیل میکند.دانشگاه پیام نور بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی درکشور است که درمیان دانشگاه های باز دنیا رتبه ششم و درآسیا رتبه دوم را دارد.


آموزش بازاین اصطلاح بیشتر نوعی نگرش به نظام آموزشی است که مطابق نیازهای یادگیرنده طراحی میشود و سعی میکند موانع را از سر راه آموزش یادگیری بردارد. هم نظام آموزش از راه دور و هم نظام سنتی و مرسوم میتواند براساس این تعریف باز یا بسته باشد.1- جدایی یاددهنده و یادگیرنده (معلم و شاگرد) از یکدیگر، هم ازنظر مکانی و هم ازنظر زمانی2- ارائه آموزش به وسیله سازمان نه معلم3- استفاده از فناوری در آموزش، با به کارگیری ابزارهای ارتباطی جدید برای آموزش4- تأمین ارتباط دوسویه میان سازمان یاد دهنده (معلم) و یادگیرنده5- ارائه و تشکیل کلاسهای رفعاشکال فردی و گروهی و ممنوعیت تشکیل کلاسهای آموزشی صرفاً حضوری6- مشارکت معلم درشکل صنعتی شده فرآیند یادگیری- یاددهی به عنوان عامل اصلی7- فردی و خصوصی یادگیری (در این نظام یادگیرنده، تعیین کننده زمان و مکان یادگیری متناسب با استعدادها و علایق و به طورکلی تواناییها و ویژگیهای فردی خود باشد).آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازماندادن به فرآیند یادگیری- یاددهی است که یک مرکز آموزشی را، به منظور انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، یاری میدهد. همچنین با به کارگیری این نوع آموزش و با بهرهمندی از فناوریهای جدید در ارائه خدمات آموزشی از راه دور، فرآیند یادگیری با مشارکت خود یادگیرندگان آسانتر میشود.


چشم انداز دانشگاهبیانیه چشمانداز درافق 1404 هجری شمسی:با اتکاء به قدرت لایزالالهی، درراستای تحقق آرمان دسترسی به آموزشی عالی برای همه، در همه جا و در همه وقت با  تلاش و کوشش همه ذینفعان و برنامه ریزی دقیق و شفاف دانشگاه پیام نور درافق چشمانداز، دانشگاهی است اسلامی، پیشرو، بالنده، جذاب درحد شاخصترین دانشگاه باز در دنیای اسلام با جایگاه اول علمی و فناوری درسطح دانشگاههای باز منطقه آسیای جنوب غربی، درعین ممتاز و معتبربودن درسطح جهانی، جامع و فراگیر درگستره سرزمینی و فراسرزمینی و منطبق با استانداردهای جهانی و ملی درتولید و اشاعهی علم، آموزش و پژوهش و بهرهمندی از خدمات اساتید دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی برای تربیت مؤثرترین دانشجویان درعرصه های موردنیاز خصوصاً تربیت دانش آموختگان برای توسعه و تعالی مناطق کمتر برخوردار کشور.
هدفهای مهم دانشگاه

● همگانی کردن آموزش عالی و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه.

● تسهیل دسترسی برابر فرصتهای آموزش عالی همه وقت.

● کاستن از محدودیتها و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان، به ویژه در مناطق محروم.

● فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه، که درنظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته میشود.

● تربیت بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز جامعه.

● اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستیابی به نظریه های جدید علمی و تولید علم.

● مشارکت در حل معضلات اجتماعی

● فراهم آوردن امکان دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان و علاقه مندان به جمهوری اسلامی و به آموزش عالی در اقصینقاط عالم.

وظایف اصلی دانشگاه

● پذیرش و آموزش دانشجو درکلیه مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی)

● ایجاد زمینه برای ادامه تحصیل افرادی که در نظام آموزشی متعارف به سادگی امکانپذیر نیست

● ایجاد و به کارگیری نظام آموزش نیمه حضوری مجازی و آموزش از راه دور رادیو و تلویزیونی

● ایجاد زمینه مساعد برای ارتقاء دائمی و به هنگام کردن سطح دانش نیروهای کارآمد جامعه

● ایجاد زمینه های مناسب برای دستیابی به دانشهای جدید و تولید علم

● گسترش سطح دسترسی به آموزش عالی در اقصینقاط جهان، به خصوص برای ایرانیان و فارسي زبانان علاقه مند به جمهوری اسلامی

● همکاری در ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعه فرهنگی جامعه و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی

برنامه های آتی دانشگاه

● پذیرش دانشجو دانشگاه مجازی به زبان فارسی

● راه اندازی پیام نور رادیو و تلویزیونی و توسعه آموزش عالی

● توسعه همکاریهای بین دانشگاهها و تربیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی

● پذیرش دانشجو بدون کنکور در واحدهای برون مرزی، مناطق آزاد تجاری

● ایجاد شعبات دانشگاه در خارج از کشور با همکاری دانشگاههای خارجی

برنامه های ارتقاء کیفی دانشگاه

● توسعه و گسترش و ارتقاء دوره های تحصیلات تکمیلی

● بازبینی کتب و تحول محتوایی کتب درراستای برنامه ریزی درسی رشته ها و گرایشهای تحصیلی درمقطع کارشناسی دانشگاه

● جذب کادر علمی تمام وقت و غیرتمام وقت و ارتقاء سطح تحصیلات و مرتبه دانشگاهی آنان

● اصلاح نظام مدیریت در دانشگاه پیام نور

● هویت بخشی به دانشجویان و اعضای خانوار پیامنور و اعتلای نام دانشگاه پیامنور در جامعه علمی و فرهنگی کشور

● تلاش برای ایجاد فضایی معنویتر برای دانشگاهها و تحولات بلندمدت معرفتی- فرهنگی دانشگاه ازطریق تحول محتوایی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی

● معیارسازی آزمونهای ورودی و امتحانات دانشجویان دانشگاه و کاهش عوارض اجرای آزمونهای غیرمعیار

برنامه های توسعه کمی دانشگاه

● استفاده از ظرفیتهای آموزش عالی قابل استفاده و اشباع نشده بخش دولتی، اعم از مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاههای دولتی و بخش خصوصی قابل دسترسی، برای توسعه برنامه های دانشگاه پیامنور

● توسعه ظرفیت آموزش الکترونیکی و تکمیل دانشتان درمقام مکمل نظام آموزش نیمه حضوری دانشگاه پیام نور و برپایی دانشگاه مجازی پیام نور

● استفاده از قابلیتهای رادیو و تلویزیون و ماهواره برای آموزش رشته های عمومی دانشگاه

● ایجاد گسترش رشته های جدید علمی درکشور

● توسعه دوره های رشد و تربیت مدیران موردنیاز کشور

● گسترش مراکز بین المللی و مرزهای پیام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزی و شعبات خارج از کشور

● ایجاد دوره ها و مقاطع تحصیلی ویژه برای سایر دانشگاههای دنیا درحوزه های زبان و ادبیات فارسی، فلسفه و الهیات

● سازماندهی برای ایجاد دانشگاههای نیمهحضوری استانی

● برنامه ریزی درسی درمقطع کارشناسی، برمبنای الگوی چندبخشی پودمانی، به منظور اجرای اقتصادی برنامه ها و تسهیل همگانی آموزش عالی دراقصینقاط کشور.

● تأمین منابع مالی موردنیاز برای طرحهای توسعه ای، امور جاری دانشگاه و مدیریت مالی برآن.

سایت: pnu.ac.ir

Linkback: http://irmeta.com/meta/b1839/t2461/
هیــــــــچی مــث سابـــــق نـــیس!!!؟!!!.


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
مدت زمان دوره کاراموزی در دانشگاه ها

نویسنده کـوکـبـی

0 پاسخ ها
1484 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۵:۵۰
توسط کـوکـبـی
xx
آزمون سراسری دانشگاه آزاد سال 89

نویسنده امیر شهباززاده

5 پاسخ ها
2907 مشاهده
آخرين ارسال ۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۴:۰۲
توسط سعدی مومیوند
xx
قابل توجه قبول شدگان دانشگاه

نویسنده DELFAN

0 پاسخ ها
860 مشاهده
آخرين ارسال ۱۱ آبان ۱۳۸۹ - ۰۱:۲۳:۱۷
توسط DELFAN
xx
ظرفیت تکمیلی ارشد دانشگاه آزاد

نویسنده حبیبی

14 پاسخ ها
3121 مشاهده
آخرين ارسال ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۸:۲۴
توسط حبیبی
xx
سؤال امتحان نهايي فيزيك دانشگاه كپنهاگ

نویسنده کمال حقیقی

0 پاسخ ها
735 مشاهده
آخرين ارسال ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۹:۰۱
توسط کمال حقیقی
xx
معرفی کتاب

نویسنده Elnaz

12 پاسخ ها
4032 مشاهده
آخرين ارسال ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱:۳۵
توسط sepidehh