Google


normal_post - گمبا کایزن - متا نویسنده موضوع: گمبا کایزن  (دفعات بازدید: 1801 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین m_abbasi11069

 • کاربر جدید
 • *
 • تعداد ارسال: 5
 • متا امتیاز 5550 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به m_abbasi11069
 • رای برای مدیریت : 0
 • با خدا باش پادشاهی کن, بی خدا باش هرچه خواهی کن...
 • تخصص: مدیریت صنعتی
 • سپاس شده از ایشان: 0
 • سپاس کرده از دیگران: 0
xx - گمبا کایزن - متا
گمبا کایزن
« : ۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۹:۴۵ »
در
 زﺑﺎن ژاﭘﻨﻲ ﮔﻤﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻲ و ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 . دو
 واژه ﻛﺎﻳﺰن و ﮔﻤﺒﺎ واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان
 ژاﭘﻨﻲ ﺟﺎي دارﻧﺪ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد
 را ﺑﺮ اﺳﺎس درك ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو واژه اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 . ﻣﺪﻳﺮان
 ارﺷﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را دﺳﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ، ﻓﺮوش ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﮔﻤﺒﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺗﺎزه اي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان
 و ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺪ ﮔﻤﺒﺎ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
 ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺜﻼ
 ً در ﻫﺘﻠﺪاري ، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ، ﺳﺎﻟﻦ
 ﻏﺬاﺧﻮري ، اﻃﺎق ﻣﻴﻬﻤﺎن ، ﻣﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮش ، ورود ﻫﺘﻞ
 ، ﻧﮕﻬﺒﺎن در ورودي ، ﺗﻠﻔﻨﭽﻲ ، ﮔﻤﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ژاﭘﻨﻲ ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن درك روﺷﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد در ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 ﻛﺎﻳﺰن دارﻧﺪ . اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي
 ﻛﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ژاﭘﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
 از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ و ﻏﺮور
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻓﻮاﻳﺪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻤﺒﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‌ v
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻤﺒﺎ v
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎره راه ﺣﻠﻬﺎ
 v
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ v
 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ v
 واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن راه ﺣﻠﻬﺎي ﺳﺎده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
 v
 اﺟﺮاي راه ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ و
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ v
 ﻟﺬت ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻳﺰن v
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎرﻫﺎ v
 ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎرة ﻛﺎﻳﺰن و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ، ﺿﻤﻦ
 اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ v
 ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻳﺰن
 ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻋﻤﺪه و ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪارد
 ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻳﺰن ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي
 ) (5S ﺧﺎﻧﻪ داري ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺣﺬف اﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﺮاي
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ . ﺣﺬف
 اﺗﻼﻓﻬﺎ در
 زﺑﺎن ژاﭘﻨﻲ ) (MUDA ﻣﻮدا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺗﻼف اﺳ ﻫﺮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮدا ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
 ﺷﻮد در ﮔﻤﺒﺎ دو ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﻒ
 : ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ارزش آﻓﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 :ب
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارزﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮي
 ﻣﺤﺼﻮل ، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ارزش اﻓﺰوده اي ﻧﻤﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪ
 ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎص ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ً زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
 ﻣﻬﻨﺪس ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ، اﺑﺰار ﺑﻪ دﺳﺖ ، ﻣﺴﻴﺮي
 ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش
 ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﺼﻮل
 ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﺎر او زﻣﺎﻧﻲ ارز آﻓﺮﻳﻦ
 اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺰار ، ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﺧﺎﻧﻪ
 داري درﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و(5S) ﺣﺬف ﻣﻮداﻫﺎ در
 ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﺗﻼﻓﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه
 اﻧﺪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ
 از 5S در آن ﻣﻜﺎن ﺟﺎري اﺳﺖ . ﺧﺎﻧﻪ
 داري درﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮدي و روﺣﻴﻪ
 ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﻘﺎء اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮدي
 ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
 ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﭘﺸﺘﻜﺎر ، ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ . ﻛﻴﻔﻴﺖ
 در ﮔﻤﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ آن را ﭘﻨﺞ ام ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﻴﺮوي
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ، روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻨﺠﺶ
 و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي METHODS
 MATERIALS MEASUREMENT POWER MAN MACHINE

Linkback: http://irmeta.com/meta/b209/t12740/

آفلاین m_abbasi11069

 • کاربر جدید
 • *
 • تعداد ارسال: 5
 • متا امتیاز 5550 تومان
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به m_abbasi11069
 • رای برای مدیریت : 0
 • با خدا باش پادشاهی کن, بی خدا باش هرچه خواهی کن...
 • تخصص: مدیریت صنعتی
 • سپاس شده از ایشان: 0
 • سپاس کرده از دیگران: 0
xx - گمبا کایزن - متا
پاسخ : گمبا کایزن
« پاسخ #1 : ۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۳:۵۳ »
گمبا، محل‌ واقعی‌ انجام‌ کار: در زبان‌ ژاپنی، گمبا (GEMBA) به‌ معنای‌ محل‌ واقعی‌ و جایی‌ است‌ که‌ عملیات‌ اصلی‌ سازمان‌ در آن‌ انجام‌ می‌شود. در صنعت‌ ژاپن، واژه‌ گمبا به‌ اندازه‌ واژه‌ کایزن ( بهبود مستمر)‌ شهرت‌ دارد. دو واژه‌ کایزن‌ و گمبا، واژه‌هایی‌ هستند که‌ در قلب‌ مدیران‌ ژاپنی‌ جای‌ دارند و مدیران‌ معمولاً‌ تصمیمات‌ خود را براساس‌ درک‌ کامل‌ این‌ دو واژه‌ اتخاذ می‌کنند.

یکی از اصول مدیریتی در کایزن می گوید ، باید بهبود در محل اشکال و حادثه مورد بررسی قرار گیرد و اسم این اصل را گمبا به معنی محل واقعی انجام کار یا بروز مشکل ، گذاشته اند .

بر اساس این اصل برای رسیدگی به یک مشکل یا بحران نمی توان در دفتر کار نشست و تصمیم گرفت و به طریق اولی نمی توان در تهران بنشینیم و راجع به مشکل سوختن بچه های معصوم در یکی از مناطق محروم و یا سایر موارد برنامه ریزی کنیم .

یکی از بزرگترین مشکلات ما همین شخصیت بازی هاست . تا برگه مدیر و رئیس به کسی می دهند ، احساس غلطی در او بوجود می آید که باید به صندلی تکیه بزند به میز دل خوش دارد و در اطاق عزلت بگزیند تا رعیت به سراغش آیند !

این نوع مدیریت ، بسیار مردود و ناموفق است و در مقابل آن نشاط و حضور دائمی در کنار کارکنان و کمک و همراهی با آنان و رفع مشکلات روز مره در محل ایجاد مشکل از ویژگی هائی است که باعث کارآمدی هر چه بیشتر مدیران و رشد و توسعه محیط کار آنان خواهد شد .

بر اساس << گمبا کایزن >>  مدیران از لاک بیرون می آیند و در متن کار قرار می گیرند و سطح مشارکت را به معنای واقعی آن توسعه می بخشند و گره ها را با نگاهی صحیح و ملموس می گشایند .

گمبای ژاپنی به معنای محل واقعی انجام کارهاست که اصطلاحا برای کارگاه تولید و یاهر محلی به کار می رود که عملا کارهای ارزش افرین در ان انجام می شود . این اصطلاح معمولابراین امر تاکید دارد که بهبود واقعی فقط با تمرکز بر کارگاه و ازطریق مشاهده مستقیم شرایطی به دست می اید که کارها در ان انجام می شود. ماساکی ایمایی یکی از محققین معروف کایزن گمباکایزن را روشی مبتنی بر عقل سلیم می داند.

اولین چیزی که برای بهبود باید شما انجام دهید رفتن به گمبا است . (یوشیدا)

پیچیدگی و مشکلات طرح ها و کارها در ارتباط مستقیم با فاصله از گمبا است. (یوشیدا)
فواید گمبا

- بررسی‌ مشکلات‌ و تفکر درباره‌ راه‌حلها;
- مقاومت‌ کم‌ در برابر تغییر;
- واقعی‌ بودن‌ راه‌حلهای‌ ساده‌ پیشنهادی;
- اجرای‌ راه‌حلها با تاکید بر عقل‌ سلیم‌ و هزینه‌ پایین
- لذت‌ کارکنان‌ از کار و رضایت‌ از بهبودها در کارها
- شکوفایی‌ اثربخشی‌ کارها
- تفکر درباره‌ فرایند بهبود، ضمن‌ انجام‌ فعالیتهای‌ روزانه;
- عدم‌ نیاز به‌ تائید مدیریت‌ ارشد برای‌ ایجاد تغییر.

 مدیریت‌ کیفیت‌ در گمبا:  در مقوله‌ کیفیت، هزینه‌ تولید و تحویل‌ به‌ موقع‌ سفارش‌ مشتری، از یکدیگر جدا نیستند. بسیاری‌ از فعالیتهایی‌ که‌ در گمبا صورت‌ می‌گیرد صرفاً‌ به‌ مهارت‌ کارکنان‌ بستگی‌ دارد و مدیریت‌ آنها به‌ندرت‌ از پایین‌ به‌ بالا شکل‌ می‌گیرد(.‌در گمبا معنای‌ چنین‌ تفکری‌ این‌ است‌ که‌ افراد سازمان‌ متعهد می‌شوند که‌ هرگز هیچ‌ کالای‌ نامرغوبی‌ تحویل‌ نگیرند، هرگز قطعه‌ یا کالای‌ معیوبی‌ را به‌ مرحله‌ بعدی‌ فرایند ارسال‌ نکنند و کالای‌ نامرغوبی‌ را تولید نکنند

بنیان‌ خانه‌ گمبا:  بنیان‌ خانه‌ گمبا بر مشارکت‌ کارکنان‌ استوار است. مشارکت‌ کارکنان‌ شامل: کارگروهی، ایجاد روحیه‌ خودانضباطی، چرخه‌های‌ کیفیت، ارائه‌ پیشنهاد، پی‌جوئیهای‌ مستمر، ارتباطات‌ نیروی‌ انسانی، توسعه‌ مهارتها و مدیریت‌ دیداری‌ است‌

توجه به گمبا در شرکت‌ وایر مولد (WIRE MOLD) نتایج‌ باارزش‌ و بسیاری‌ داشته‌ که‌ برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ به‌ کاهش‌ 80% انبارداری‌ و کاهش‌ نرخ‌ محصولات‌ نامرغوب‌ در سال‌ 1993 تا 42% و در سال‌ 1994 تا 50% اشاره‌ کرد. همچنین‌ زمان‌ تغییر خطوط‌ را در مواردی‌ از ده‌ ساعت‌ به‌ کمتر از ده‌ دقیقه‌ رسانده‌ است.

به‌ گمبا بروید : معنای‌ واقعی‌ به‌ گمبارفتن‌ چیست‚ باید گفت‌ حضور فیزیکی‌ در گمبا لزوماً‌ شناخت‌ گمبا را به‌همراه‌ ندارد. مدیران‌ باید اصول‌ کایزن‌ را در گمبا درک‌ کنند. مواردی‌ مانند اتلاف، خانه‌داری(5S)، مدیریت‌ دیداری‌ و استانداردسازی‌ در گمبا موردنظر است. گمبا کایزن، یعنی‌ رفتن‌ به‌ گمبا: مشاهده، تشخیص‌ و حل‌ هرگونه‌ مشکل‌ در فهرست، مکان‌ و زمان‌ واقعی‌. گمبا مانند آینه‌ای‌ است‌ که‌ توانائیهای‌ واقعی‌ شرکت‌ را منعکس‌ می‌کند. ‌


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter