تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۲:۴۴

عنوان: نحوه بکارگیری واژه ها در درس سوم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۲:۴۴
Words in Use

Read the following story to see how the new words are used in it

متن زیر را بخوانید تا متوجه نحوه بکارگیری واژه های جدید در آن شوید.

An Unusual Strike

یک اعتصاب غیرعادی

The baseball strike of 1994-5, which kept the public from seeing the annual  (http://irmeta.com/meta/b2128/t9694/msg39779#msg39779)World Series, was not a typical labor dispute in which low-paid workers try to persuade (http://irmeta.com/meta/b2128/t9696/msg39810#msg39810) their employers to grant a raise above their minimum wage.

اعتصاب بیس بال در سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ که مانع شد مردم، مسابقات قهرمانی سالانه بیس بال را تماشا کنند یک اعتصاب معمولی کارگری نبود که در آن کارگرانی که حقوق کمی می گرفتند سعی در متقاعد ساختن کارفرمایانشان داشته باشند تا با افزایشی در حداقل حقوقشان موافقت کنند.

On the contrary, players who earned millions of dollars yearly, who were visibleon TV commercials, drove expensive (http://irmeta.com/meta/b2128/t9752/msg40541#msg40541) autos, and dined with presidents, withheld their essential skills until the executive, legislative, and judicial branches of our government were forced to devise solutions to the quarrel.

در مقابل، بازیکنانی که بازیکنانی که سالانه میلیونها دلار عایدشان می شد، در آگهی های تبلیغاتی تلویزیون ظاهر می شدند، سوار اتومبیل گران قیمت می شدند و با رؤسا غذا میخوردند از بروز مهارتهای لازم خود امتناع می ورزیدند تا اینکه شعب اجرایی قانون گذاری و قضائی دولتمان مجبور شدند راه حلی برای این اختلاف بیندیشند.

The team owners, a blend (http://irmeta.com/meta/b2128/t9705/msg39984#msg39984) of lawyers, manufacturers, corporate executives, tec. felt that somthing had to be done about the huge salaries that players were demanding.

صاحبان تیم که ترکیبی از وکلا، کارخانه داران، مدیرعاملان شرکتها و... بودند احساس کردند اقدامی باید در رابطه با این حقوق های هنگفتی که بازیکنان مطالبه می کنند انجام گیرد.

Since the talent beyond the major leagues was scarce, they had to start spring training in 1995 with a wholesale (http://irmeta.com/meta/b2128/t9762/msg40680#msg40680) invitation to replacement players.

از آنجا که افراد بااستعداد جز در لیگهای بزرگ، کم بودند، آنها (صاحبان تیم) مجبور شدند تمرینهای بهاره را در سال ۱۹۹۵ با دعوت گسترده ای برای بازیکنان جایگزین آغاز نمایند.

The regular athletes returned in late april but there was a feeling that the strike could happen again

ورزشکاران حرفه ای دراواخر ماه آوریل بازگشتند اما حسی وجودداشت که این اعتصاب ممکن است دوباره به وقوع پیوندد.
عنوان: پاسخ : نحوه بکارگیری واژه ها در درس سوم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۷:۲۱
Fill in the Blanks

Place one of the new words in each of the blanks below

واژه های جدید را در هر یک از جاهای خالی زیر قرار دهید.

1.The March of Dimes makes its ______  appeal (http://irmeta.com/meta/b2128/t14746/msg66868#msg66868) in the early spring

2.Oil paints ______ easily to form thousands of d shades

3.The ______ passing mark in most schools is 65%

4.The producers always had her eye out for young ______ .

5.Your gifts do not tempt* me and will not ______ me to change my mind.

6.In the cemetery the
corpse (http://irmeta.com/meta/index.php/topic,9159.msg31661.html#msg31661)* was ______ in the bright moonlight.

7.A ______ day in Florida is full of sunshine and warm breezes.

8.Let's ______ a plan for doing away with homework.

9.Everyone agrees that friendship is ______ for all of us.

10.A sharp rise in ______ prices is bound to affect the prices in our neighborhood stores.

11.The bu falo which once roamed the plains is quite ______ today.

12.Government experts told us to buy chicken without realizing how ______ it had become
عنوان: پاسخ : نحوه بکارگیری واژه ها در درس سوم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۸:۳۱

Word Detective
From the list of 12 new words that follows, choose the one that corresponds to each definition below

از فهرست ۱۲ واژه جدیدی که در پایین آمده است، لغتی را انتخاب کنید که با هرکدام از تعریف های زیر مطابقت دارد.


Essential Vocabulary Quiz (Unit 03)

 ----------During winter nights, the constellation Orion is quite

 ----------She likes to call her boyfriend her

 ---------Original Mickey Mantle baseball cards are now quite

Our team needs to ______ a plan to stop their running game

 ?--------Why buy retail when I can get it for you

The ______ bet at this table is $5

Visiting a casino can be an ______ evening out

 ?When do you see your doctor for your ______ physical

Flour is an ______ ingredient for making bread

 ---------Tipping your waiter 15% is

?How do you hope to ______ your mother to let you go

Our coffee is a ______ of several different quality beans