تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: مجتبی میرجلیلی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰:۲۲

عنوان: راهنمايي در مورد ثبت بيمه تكميلي
رسال شده توسط: مجتبی میرجلیلی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰:۲۲
سلام
همانطور كه مي دانيد با توجه به اينكه مبلغ پرداخت شده به شركت هاي بيمه اي بايت بيمه نمودن تكميلي پرسنل جزو هزينه هاي مقبول دارايي نيست
و از حساب خود پرسنل كسر مي گردد چگونه در دفاتر قانوني سند بزنيم
توجه كنيد كه ارزش افزوده دارد و شركت بيمه اي در گزارش ارزش افزوده خود نشان مي دهد
آيا ما هم بايد ارزش افزوده را بايد نشان دهيم
آين ارزش افزوده چون هزينه مربوط به شركت نيست و شركت نقش واسطه را بازي مي كند
چگونه بايد ثبت هاي حسابداري را بزند؟
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد ثبت بيمه تكميلي
رسال شده توسط: حبیبی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶:۲۰
سلام
همانطور كه مي دانيد با توجه به اينكه مبلغ پرداخت شده به شركت هاي بيمه اي بايت بيمه نمودن تكميلي پرسنل جزو هزينه هاي مقبول دارايي نيست
و از حساب خود پرسنل كسر مي گردد چگونه در دفاتر قانوني سند بزنيم
توجه كنيد كه ارزش افزوده دارد و شركت بيمه اي در گزارش ارزش افزوده خود نشان مي دهد
آيا ما هم بايد ارزش افزوده را بايد نشان دهيم
آين ارزش افزوده چون هزينه مربوط به شركت نيست و شركت نقش واسطه را بازي مي كند
چگونه بايد ثبت هاي حسابداري را بزند؟
با سلام شما 7% حق بیمه و مالیات حقوق که از کار کنان کسر میشود را چگونه ثبت میکنید؟
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد ثبت بيمه تكميلي
رسال شده توسط: فريدون مظفرنژاد در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۲:۰۰
سلام
همانطور كه مي دانيد با توجه به اينكه مبلغ پرداخت شده به شركت هاي بيمه اي بايت بيمه نمودن تكميلي پرسنل جزو هزينه هاي مقبول دارايي نيست
و از حساب خود پرسنل كسر مي گردد چگونه در دفاتر قانوني سند بزنيم
توجه كنيد كه ارزش افزوده دارد و شركت بيمه اي در گزارش ارزش افزوده خود نشان مي دهد
آيا ما هم بايد ارزش افزوده را بايد نشان دهيم
آين ارزش افزوده چون هزينه مربوط به شركت نيست و شركت نقش واسطه را بازي مي كند
چگونه بايد ثبت هاي حسابداري را بزند؟
سلام
دفتر بیمه این ارزش افزوده را باید بنام تک تک پرسنل نشان بدهد نه نام شرکت .
و ثبت این رودیداد :
هنگام انعقاد قرارداد :
سایر حسابهای دریافتنی
علی الحساب کارکنان
خانم / آقا  ......    *****
                            سایر حسابهای پرداختنی
                                  بیمه مربوطه   *****
هنگام پرداخت وجه آن به بیمه :
سایر حسابهای پرداختنی
بیمه مربوطه    *****
                       بانک    *****
هنگام کسر بیمه از حساب پرسنل در پایان هر ماه و در حقوق ماهانه :
هزینه حقوق و مزایا  *****
                         سایر حسابهای دریافتنی
                            علی الحساب کارکنان
                              خانم / آقا   ......    *****
                            سایر حسابهای پرداختنی
                              حقوق پرداختنی   ******
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد ثبت بيمه تكميلي
رسال شده توسط: مجتبی میرجلیلی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸:۲۸
اگر چنين ثبتي بزنيم چه عواقبي مي تواند داشته باشد
جاري كاركنان بد 100
پيش پرداخت ماليات بد 9
                                             شركت بيمه ايران بس 109


-----
هزينه حقوق 200 بد
                                   جاري كاركنان بس 100
                                   حقوق پرداختني بس 100

يعني شركت پول ارزش ازوده را از پرسنل نگيرد و به حساب پيش پرداخت ثبت كند
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد ثبت بيمه تكميلي
رسال شده توسط: فريدون مظفرنژاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳:۱۳
اگر چنين ثبتي بزنيم چه عواقبي مي تواند داشته باشد
جاري كاركنان بد 100
پيش پرداخت ماليات بد 9
                                             شركت بيمه ايران بس 109


-----
هزينه حقوق 200 بد
                                   جاري كاركنان بس 100
                                   حقوق پرداختني بس 100

يعني شركت پول ارزش ازوده را از پرسنل نگيرد و به حساب پيش پرداخت ثبت كند
سلام
چرا پیش پرداخت مالیات ؟
شما می خواهید با این ثبت به دارائی بگوید که مالیات پرداخت کردید و هنگام پرداخت مالیات عملکرد این مبلغ را از آن کسر و مابه التفاوت را پرداخت کنید در حالیکه چنین چیزی را از شما دارائی قبول نخواهد کرد .