تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۲:۳۰

عنوان: 497 - Expose درس چهل و دو 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۲:۳۰
5.
Expose /eks pōzʹ  ər əns / IPA /ɪk'spəʊz /v

Syn. lay openpatht; un cover; reveal; endanger

Ant. conceal; cover up
ترجمه: در معرض خطر قرار دادن؛ [توطئه، جنایت] افشا کردن، نمایان کردن، فاش کردن.

Examples:

A.  Soldiers in an open field are exposed to the enemy's gunfire

سربازان در زمین باز، در معرضِ آتش گلوله دشمن قرار دارند.

B.Foolish actions expose a person to the sneers* of others

اَعمال احمقانه، انسان را در معرضِ تمسخر دیگران قرار می دهد.


C. The article exposed the vital* document* as a forgery

در مقاله، جعلی بودنِ آن سند مهم افشا شد.