تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۵:۳۴:۵۰

عنوان: 351 - Novel درس سی 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۵:۳۴:۵۰
3.
Novel /nāvʹ l/ IPA /'nɒvl / adj. n

Syn. new; strange adj. long story n
Ant. familiar; usual


ترجمه: نو، جدید، نوین، رمان.


:Examples

A.   The architect (http://irmeta.com/meta/b2128/t15664/msg71217#msg71217)* created a novel design which pleased everyone
آرشیتکت طرح جدیدی که همه را خرسند کرده بود، ابداع کرد.

B.    The novel plan caused some
unforeseen (http://irmeta.com/meta/b2128/t10650/msg47831#msg47831)* problems
طرح جدید چند مشکل غیر مترقبه ایجاد کرد.

C.    Robert was
commended (http://irmeta.com/meta/b2128/t15848/msg71964#msg71964)* by his teacher for the excellent report on the American novel, The Grapes of Wrath
"رابرت" توسط معلمش، به خاطر نوشتن گزارشی در مورد رُمان آمریکایی "خوشه های خشم" مورد تحسین قرار گرفت.