تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع زبان خارجه => لغات زبان انگلیسی => نويسنده: اجـاقـی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۴:۱۲:۳۴

عنوان: 279 - Sneer درس بیست و چهارم 504 واژه
رسال شده توسط: اجـاقـی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۴:۱۲:۳۴
3 .
Sneer /sēnrʹ / IPA /snɪə(r)/ v., n

Syn. deride; laugh; ridicule v. disdain; mockery; riducute n

ترجمه: [فعل] ریشخند کردن ، پوز خند زدن، مسخره کردن؛ با دیده حقارت نگریستن؛ [اسم] تمسخر، نیشخند.


:Examples

A.    The   journalists (http://irmeta.com/meta/b2128/t13919/)* were    cautious (http://irmeta.com/meta/b2128/t14737/)* about   sneering  at   the secretary  of  Defense
روزنامه نگاران مواظب بودند که وزیر دفاع را مسخره نکنند.

*B.     "Wipe  that   sneer off your   face!" The dean  told   the
delinquent (http://irmeta.com/meta/b2128/t15396/)
سرکشیش به شخص خطاکار گفت: "پوزخند نزن!"

C.   When  offered a dime as a tip, the taxi driver sneered at his rider
وقتی به راننده تاکسی یک سکه ده سنتی به عنوان انعام پیشنهاد شد، پوزخندی به مسافرش زد.