تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: acc.naseri در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴:۲۰

عنوان: تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴:۲۰
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟
چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۲:۱۴
سلام

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص با توجه به اینکه یک تشابه و چندین تفاوت در این دوشرکت است بعد از توضیح این موارد مراتب تغییر را اعلام میکنم:

وجه اشتراک این دو نوع شرکت حداقل میزان سرمایه است لذا در تغییرات میتوانید تغییر سرمایه هم داشته باشید.

اختلافات:
در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک لازم است در سهامی خاص حداقل 3 نفر.
درشرکت با مسئولیت محدود بازرس اصلی و علی البدل الزامی نیست ولی در سهامی خاص هست.
درشرکت با مسئولیت محدود مدیران نامحدود انتخاب میشوند ولی در سهامی خاص حداکثر 2سال است.
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در مسئولیت محدود اختیاری است ولی در سهامی خاص اجباری.
سرمایه در مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود ولی در سهامی منقسم به سهم است.
درمسئولیت محدود مدیران از میان سهامداران یا بیرون انتخاب میشوند ولی درسهامی خاص باید حتما" جزء سهامداران باشد ولو یک سهم و سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.
در مسئولیت محدود آورده غیر نقدی توسط سهامداران تقویم وتائید میشود ولی در سهامی توسط کارشناس رسمی دادگستری.
مدارک مورد نیاز
1-دو برگ اظهار نامه
2- دو جلد اساسنامه
3- گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
4-فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
5-صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۵:۴۱
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده


شرکت                                                                              (بامسئولیت محدود ) به شماره ثبت                                           
راس ساعت         مورخه               با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد
در رابطه با تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
1-با تصویب مجمع نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت.
2- اساسنامه شرکت سهامی خاص مشتمل بر       ماده و        تبصره قرائت و به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات اساسنامه به امضاء سهامداران شرکت رسید .
3-موضوع شرکت تغییر یافت /نیافته است
موضوع شرکت تغییر یافته به شرح زیر میباشد :   

4-آدرس شرکت تغییر یافت /نیافته است
آدرس جدید شرکت :                                                           کدپستی :

3-سرمایه شرکت مبلغ                                   ریال نقدی است که منقسم به تعداد                  سهم با نام               ریالی میباشد و تماما بشرح زیر پرداخت گردیده است :
1-   خانم/آقای ........................................... سهم
2-   خانم/آقای ........................................... سهم
3-   خانم/آقای ........................................... سهم
4-   خانم/آقای ........................................... سهم
5-   خانم/آقای ........................................... سهم
       (هر سهم بانام  ...........................ریالی ) است .
جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به /خانم/آقای                                احدی از سهامداران(باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.
محل امضاء سهامداران  :


[/okay]

عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۹:۰۸
                 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی /عادی بطور فوق العاد
                  شرکت                                                                             (سهامی خاص ) به شماره ثبت
راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد
ابتدا هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر تعیین گردید : ) ماده 101 )
 1- خانم/آقای                                           به عنوان رئیس جلسه
2- خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه
3- خانم/آقای                                           به عنوان ناظر جلسه
4- خانم/آقای                                           به عنوان منشی جلسه
 .پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه ، مجمع بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
 1–انتخاب هئیت مدیره        2- انتخاب بازرسان                3-انتخاب روزنامه جهت آگهی
1)هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند :
   1- خانم/آقای                                           
 2- خانم/آقای                                           
 3- خانم/آقای                                           
2) بازرسان : با رعایت ماده 147 قانون تجارت :
خانم/آقای                                         و خانم/آقای                                           به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای سال  مالی               انتخاب شدند وقبولی خود را ذیلا اعلام نمودند .
3)  روزنامه                               برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.
* کلیه اعضا هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمیباشد .
             محل امضا کلیه سهامداران وبازرسان ومنشی جلسه:


*توجه :درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )
                    در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسان  الزامی می باشد
فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و پشت و رو کارت ملي  (هر دو در يک صفحه ) بازرسان جدید  بايد فتوکپي برابر اصل شده  باشد و در صورتي که شناسنامه داراي توضيحات باشد فتوکپي برابر اصل از صفحه توضيحات الزامي ميباشد .
[/okay]
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۰:۲۸
صورتجلسه هیئت مدیره
شرکت                                                                             (سهامی خاص ) به شماره ثبت

راس ساعت         مورخه               با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد
 الف)
1-   خانم /آقای                                به سمت  مدیر عامل
2-   خانم /آقای                                به سمت  رئیس هیئت مدیره 
3-   خانم /آقای                                به سمت  نائب رئیس هیئت مدیره
4-   خانم /آقای                                به سمت  عضو هیئت مدیره

برای مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

ب)امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء
............................................و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

جلسه درساعت         همان روز خاتمه یافت
سهامداران به خانم/آقای                               احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.

* کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل  نمیباشد .

 امضاء اعضای هیئت مدیره

در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی اعضای هیئت مدیره الزامی می باشد
       
(تذکر :صورتجلسه فوق به صورت نمونه بوده مطابق تغییرات شرکت فرم فوق تایپ گردد.    )
[/okay]
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: kiarash در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۷:۰۲
مدارک مورد نیاز
1-دو برگ اظهار نامه
2- دو جلد اساسنامه
3- گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
4-فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
5-صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
سلام استاد
عرض ادب و احترام دارم خدمتتون
6- تائيديه آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری.
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۹:۵۹
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟
چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون
سلام
ممنونم ولی راه حل مشکل فوق چطور حل میشه؟؟؟؟
با تشکر
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: kiarash در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۶:۲۱
سلام
ممنونم ولی راه حل مشکل فوق چطور حل میشه؟؟؟؟
با تشکر
سلام
شرکتی که از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل میشه آیا ملزم به ارائه حساب بانکی است ؟
بله ملزم به ارائه حساب بانكي است
با این فرض که در مسئولیت محدود تمامی سرمایه  که مبلغشم بالاست ، (هر چند صوری) پرداخت گردیده و حساب بانکی وجود ندارد و تماما صندوق ثبت شده .
 در اساسنامه سهام خاص اشاره شده که کل سرمایه پرداخت گردیده ؟؟؟چه کار میشه کرد؟؟؟
ممنون
پرداخت گرديده يعني چي؟به شركا داده شده؟
....
الان به سهامي خاص تبديل شده است؟


عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۲۶:۵۶
سلام

جناب ناصری میفرمائید تبدیل گردیده این کدام اداره ثبت شرکتها هست که تبدیل شرکت شما رو بدون تائیدیه حساب بانکی شرکت پذیرفته و شرکت شما را از با مسئولیت محدود به سهامی تبدیل کرده است؟
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۲:۴۵
سلام
اگر حساب بانکی رو داشته باشید و معرفی کرده باشند ، ایا دیگر لازم است حداقل سرمایه (35 درصد ) را واریز کنند ؟
با توجه به این که چند ماه از اداره شرکت ( با مسئولیت محدود ) گذشته و تمامی وجوه صرف امور خرید و .... شده ؟؟؟
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۵:۲۳
سلام

بله قطعا" لازم است.
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۷:۲۸
سلام مجدد
این  35%  ( حداقل سرمایه ) آیا مسدود می شود و یا قابل برداشت و مصرف می باشد .
ضمنا مهلت واریز مابقی مبلغ تعهد شده(65%) طبق اساسنامه مشخص می شود یا قانون 5 ساله دارد؟
با تشکر
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۴:۵۴
سلام

تا زمان ثبت شرکت در حساب باقی خواهد ماند بعد از ثبت آزاد میشود و مابقی تعهد چون جاری است معمولا" یکساله باید واریز شود در غیر اینصورت در مجمع باید تصمیم گیری شود.
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۲:۵۰
سلام
ممنون از راهنمایی شما
شرکتی با مسئولیت محدود  با سرمایه بالایی به ثبت برسد که پولش را ندارد(فقط ثبت کرده)
(با توجه به اینکه وجود حساب بانکی الزامی ندارد) میتواند تماما مبلغ سرمایه رو به حساب صندوق برده و از آن هزینه ها رو پرداخت کند ( یعنی تمام پرداخت ها از صندوق باشد )
و مابقی مبلغ صندوق را مثلا 500،000،000 ریال به حساب جاری شرکا ببرد .
ایا ممیز مشکل ساز می شود؟
البته کار اصولی نیست ولی یه جوری مشکل حل می شود.
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: A.Ehsani در ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۶:۵۰
سلام

خیر مشکل ساز نیست ولی در طی عملیات مشخص میشود که شرکت نقدینگی کافی ندارد و گرنه اصلا" نباید کار کنید.
عنوان: پاسخ : تغییر شرکت از مسئولیت محدودو به سهامی خاص
رسال شده توسط: acc.naseri در ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۷:۲۸
ممنون از راهنمایی شما

Users found this pages searching for: