• linkedinnormal_post - چگونگی حسابرسی تامین اجتماعی و تدوین لایحه دفاعیه نظامند - متا نویسنده موضوع: چگونگی حسابرسی تامین اجتماعی و تدوین لایحه دفاعیه نظامند  (دفعات بازدید: 23250 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین A.Ehsani

اصلاحيه بخشنامه 108 درآمد
به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 25/5/76 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه عنيا" نقل مي گردد:
( حكم مقرر در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني كه در اجراي قرارداد پيمانكاري از وجود كارگر استفاده مي كنند: بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانكاران فاقد كارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره 108 مورخ 5/6/1360 در حدي كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد منحصرا" توسط شخص پيمانكار اجرا مي شود خلاف قانون شناخته مي شو ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. )
ماده 38 نسبت به مواردي كه قرارداد منحصرا" توسط شخص پيمانكار اجرا مي شود نافذ نمي باشد لذا با جلب توجه واحدها به اينكه باستناد دادنامه مذكور كه در حكم قانون است كارفرمايان تكليفي به رعايت ماده 38 در مورد پيمانكاراني كه شخصا" و به تنهائي كار موضوع قرارداد را انجام مي دهند ندارند.
صدور مفاصا حساب جهت پيمانهاي مزبور نيز از طرف سازمان منتفي خواهد بود ودر اجراي دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زيل مقرر مي دارد:
1 - در مورد آن دسته از قراردادهاي مشمول بخشنامه 108 درآمد كه حق بيمه آنها وصل شده است اعم از اينكه مفاصا حساب صادر شده يا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقي خواهد بود.
2 - در مورد آن دسته از قراردادهائي كه مشمول بخشنامه 108 درآمد بوده و حق بيمه آنها محاسبه و مطالبه گرديده ليكن تا تاريخ ابلاغ اين دستور وصول نشده است در صورتيكه پيمانكار از مزاياي تامين اجتماعي استفاده ننموده باشد موضوع بدهي آنها كن لم يكن و پرونده امر مختومه محسوب مي گردد.
3 - درمورد قراردادهائي كه تا كنون حق بيمه آنها محاسبه نشده يا بعدا" به سازمان ارائه مي گردد چنانچه كار موضوع قرارداد به صورت پيمانكاري انجام و مندرجات قرارداد نيز دلالت نيز انجام كار توسط شخص پيمانكار به تنهائي داشته باشد و كارفرما نيز موضوع را گواهي نمايد، مانند قراردادهاي اجاره اتومبيل، كارگزاران دفاتر مخابراتي روستائي و.... نيازي به تشكيل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بيمه و صدور مفاصا حساب نمي باشد و چنانچه پرونده تشكيل شده باشد مي بايستي مختومه شود.
4 - واحدها توجه داشته باشند قراردادهاي كه به موجب آن طرف قرارداد( مجري ) در طول دوره قرارداد بايد در اختيار كارفرما باشد و كارفرما كاري را كه در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وي محول مي سازد و حق الزحمه وي نيز بصورت ماهانه يا اقساط ماهانه پرداخت مي شود قرارداد پيمانكاري نبوده بلكه قرارداد كار محسوب و مي بايستي حق بيمه اين قبيل قرارداهاي طبق ماده 28 قانون تامين اجتماعي محاسبه و از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول گردد.
5 -كليه افرادي كه قبلا" از طريق قراردادهاي پيمانكاري مشمول بخشنامه 108 درآمد بيمه شده اند منجمله كارگزاران دفاتر مخابراتي مي توانند بيمه خود را از طريق بيمه اختياري يا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.
مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين دستور مي
باشند.

سلام جناب دست ورز

بنده بخشنامه رو قبلا" مطالعه کرده بودم و راستش دوبار هیئت هم رفتیم. مفهوم بخشنامه این است . کارهائی که توسط شخص انجام میشود نیاز به تشکیل پرونده و اخذ مفاصا حساب نیست و بیمه بر اساس بند 4 برای شما 30% در نظر گرفته است اگر به جدولی که گذاشتید دقت بفرمائید کلیه پیمانکاران انفرادی را 30% محاسبه بیمه برای آنان در نظر گرفته و حکم آن هم به استناد بخشنامه 108 بند4 است.

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع قانون تجارت کار و تامین اجتماعی

آفلاین هومن دست ورز

نقل قول
بنده بخشنامه رو قبلا" مطالعه کرده بودم و راستش دوبار هیئت هم رفتیم. مفهوم بخشنامه این است . کارهائی که توسط شخص انجام میشود نیاز به تشکیل پرونده و اخذ مفاصا حساب نیست و بیمه بر اساس بند 4 برای شما 30% در نظر گرفته است اگر به جدولی که گذاشتید دقت بفرمائید کلیه پیمانکاران انفرادی را 30% محاسبه بیمه برای آنان در نظر گرفته و حکم آن هم به استناد بخشنامه 108 بند4 است.

قربان بنده وجب به وجب قوانین تامین اجتماعی رو با گوشت و  استخون خودم تحلیل کردم
به نظر من عدم آشنایی بسیاری از حسابدارن باعث شده که این حسابرسان تامین اجتماعی هر جور که میخوان و هر چیزی رو که می خوان مشمول بیمه کنن و این در حالی است که قوانین خودشون رو نقض میکنن. خیلی جالبه!!!
واما

 4-واحدها توجه داشته باشند قراردادهاي كه به موجب آن طرف قرارداد( مجري ) در طول دوره قرارداد بايد در اختيار كارفرما باشد و كارفرما كاري را كه در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وي محول مي سازد و حق الزحمه وي نيز بصورت ماهانه يا اقساط ماهانه پرداخت مي شود قرارداد پيمانكاري نبوده بلكه قرارداد كار محسوب و مي بايستي حق بيمه اين قبيل قرارداهاي طبق ماده 28 قانون تامين اجتماعي محاسبه و از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول گردد.
همان طور که ملاحظه می فرمایید اگر قرارداد انفرادی طوری منعقد شده باشد که رابطه ای کاری(کارگر -کارفرمایی)بین کارگر و کارفرما منعقد شده باشددر آن صورت فرمایش شما متین است و این مستلزم این است که مدت قرارداد حداقل بیشتر از یکماه باشد درسته؟
اما در مورد قراردادهای مورد اشاره و یا قراردادی را که در صفحه بعد قرار می دهم (قرارداد نقاشی یک ساختمان که مشمول بیمه شده است )و جمعا 10 روز به طول می انجامد چه رابطه کاری بین کارگر و کارفرما وجود دارد که مشمول بیمه گردیده است؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!1
یا قرارداد خدمات نقشه برداری  چه رابطه کاری بین کارگر و کارفرما وجود دارد که مشمول ماده 28 (بیمه انفرادی )گردد؟؟؟
و  در مورد بقیه موارد هم ظاهرا فرصتی برای اظهار نظر ندارید
قربان مدیر بودن هم این دردسرها رو داره همیشه سر آدم شلوغه
با احترام برای شما

آفلاین هومن دست ورز

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/81a9cb6e28643b16048dbee3b182f33a4020085102ef28906e9ca2a6a66987c36g.jpg

شماره سند 154 در لینک فوق مربوط به هزینه نقاشی ساختمان است که در کاربرگ حسابرسان با نرخ 7/7 مشول بیمه گردیده است خوب چه رابطه کار بین کارگر و کارفرما وجود دارد؟؟

و اما در لینک ذیل
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bef064e688b136f6fbd1cf6f1df30f69d254a390b262ebf3a044c1e4adc910b76g.jpg

در سند شماره 87 حق مشاوره والری گاشینگو (مشاور روسی) مشول بیمه با نرخ 30 درصد گردیده است.این در حالی است که کارشناسان خارجی مشمول قوانین حمایتی کشور خودشان هستند و لزومی برای پرداخت بیمه این افراد وجود ندارد؟
آیا به غیر از این است؟

آفلاین A.Ehsani

سلام

جناب دست ورز عذرخواهی میکنم اگر کوتاهی میکنم. تمایل دارم اظهارنظر سایر عزیزان را نیز داشته باشیم. همین موارد رو توی هم هیئت بدوی هم حل اختلاف مطرح کردیم و قبول نکردند. مسئله مستندات شماست.متاسفانه شما فرض کنید رنگ کاری رو طی یک صورت وضعیت به یک فرد پرداخت میکنید درحالی که باید این فرد اگر بیرون فعال هستند صورت وضعیت خود را با فاکتور مغازه به شما ارائه دهند. بیمه کلیه این موارد رو دستمزد تلقی میکند.

آیا حق الزحمه مشاوره ای شما طبق صورتحساب دفتر مشاوره ای حقوقی صادر شده یا نیز این مورد هم مثل فوق فقط گزارش کار فردی است؟

آفلاین هومن دست ورز

با عرض سلام و پوزش به دلیل تاخیر

نقل قول
مسئله مستندات شماست.متاسفانه شما فرض کنید رنگ کاری رو طی یک صورت وضعیت به یک فرد پرداخت میکنید درحالی که باید این فرد اگر بیرون فعال هستند صورت وضعیت خود را با فاکتور مغازه به شما ارائه دهند.
بلی بصورت ارائه یک فاکتور با ایشان تسویه حساب گردیده است

نقل قول
آیا حق الزحمه مشاوره ای شما طبق صورتحساب دفتر مشاوره ای حقوقی صادر شده یا نیز این مورد هم مثل فوق فقط گزارش کار فردی است؟
منظور شما رو از این قسمت متوجه نشدم
اما اگر اجازه دهید بنده به ادامه بحث بپردازم
طبق نمونه کاربرگ زیر :
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/87adfde7003397cb88552989011d941fcbcff832e5b3b0c8a39999982c141e0c6g.jpg

در سند شماره 116 :پرداختی به امین سیستم بابت پشتیبانی نرم افزار  در قسمت دستمزد و مصالح در کاربرگ مذکور مشمول بیمه گردیده است این در حالی است که طبق بخشنامه 3/14 جدید سازمان داریم
پیرو بخشنامه ۱۴ جدید درآمد درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی(موضوع بند ه از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور)و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در ا ین زمینه، نحوه شناسائی ومحاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و مقرر میگردد:
الف) نحوه شناسائی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1....
6-۶- تولید و ارائه پشتیبانی در زمینه های مختلف نرم افزاری، راهبری و عملیاتی سیستمها، سایتها،بانکهای اطلاعاتی، سیستم های عامل و نرم افزارهای پایه(شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، فروش، پیاده سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها)[/color]
ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:
اشخاص حقوقی:

۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطورماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهد نامه منضم به بخشنامه۱۴/۲جدیددرآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قراردادصادر گردد.
۲- در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده اند باید در اسرع وقت از دفاترآنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.
۳- در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نمایدضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده وقراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماد ه دوم مصوبه ۷۰/۱۰/۲۴شورایعالی تامین اجتماعی به ماخذ ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قراردادصادر گردد . بدیهی است چنانچه پیمانکار وجهی بابت حق بیمه پرداخت نموده باشد . باید از بدهی که به ترتیب فوق محاسبه می گردد، کسر شود.
خوب این به چه مفهوم است؟؟؟
به این مفهوم که قرارداد با این شرکتها در مورد این قبیل خدمات(پشتیبانی نرم افزار) مشمول ماده  38 تامین اجتماعی نمی گردد و کارفرما تکلیفی به کسر سپرده ندارد پس چرا در بازرسی از دفاتر کارفرما آنرا با نرخ 7 درصد در کاربرگ مشمول بیمه کرده اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
جالب اینکه حق بیمه قراداد مذکور را هم از کارفرما و هم از پیمانکار ارائه دهنده  خدمات دریافت میکنند

آفلاین هومن دست ورز

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/6ea2c038cd7497a5a2f9f48217f1bca7cca863b4ebb5d08bc983d7001970d8806g.jpg
با توجه با کاربگ فوق سند شماره 34 مربوط به پرداختی به باران نت بابت نصب و راه اندازی شبکه می باشد که در کاربرگ مشمول بیمه با نرخ 7درصد گردیده است این در حالی است که طبق بخشنامه 3/14 که در فوق به تفضیل در مورد آن شرح داده شد حق بیمه این قبیل شرکتها صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی انها تعیین می گردد و کارفرما در عقد قرارداد با این قیبل شرکتها  تکلیفی به کسر سپرده موضوع ماده 38 ندارد این در حالی است که موضوع قرارداد با نرخ 7 درصد برای کارفرما مشول بیمه گردیده است؟؟این یعنی نقض ماده 38 . درسته؟؟؟
همان طور که پیشتر عنوان کردم حق بیمه قراداد مذکور را هم از کارفرما و هم از طریق بازرسی از دفاتر پیمانکار ارائه دهنده  خدمات(در مثال فوق باران نت) دریافت میگردد
دوستان به نظر شما این کار وجاهت قانونی دارد؟؟

آفلاین rezasalar

با سلام خدمت دوستان در تاپيك ارائه شده استناد به لغو بخشنامه 108 درامد كه ناشي از راي ديوان عدالت اداري مي باشد شده بود در مورد ذكر شده (نقشه برداري)طبق عرف متداول نقشه برداري حداقل توسط دو نفر انجام ميگيرد يك نفر پشت تئودوليت و يك نفر هم شاخص را نگهميدارد پس كار به تنهائي نمي باشد در ضمن بايد دقت داشته باشيد در زمان پايان قرارداد قبل يكسال از خاتمه حتما بايد يك نسخه از قرار داد به تامين اجتماعي ارسال و تقاضاي اظهار نظر شود در غير اينصورت تامين اجتماعي به استناد اينكه در زمان انجام قرارداد نتوانسته از طريق بازرسي كارگاهي انجام كار را روئيت نمايد شما را به چالش خواهد كشيد. باتشكر

آفلاین لینا

با سلام خدمت دوستان در تاپيك ارائه شده استناد به لغو بخشنامه 108 درامد كه ناشي از راي ديوان عدالت اداري مي باشد شده بود در مورد ذكر شده (نقشه برداري)طبق عرف متداول نقشه برداري حداقل توسط دو نفر انجام ميگيرد يك نفر پشت تئودوليت و يك نفر هم شاخص را نگهميدارد پس كار به تنهائي نمي باشد در ضمن بايد دقت داشته باشيد در زمان پايان قرارداد قبل يكسال از خاتمه حتما بايد يك نسخه از قرار داد به تامين اجتماعي ارسال و تقاضاي اظهار نظر شود در غير اينصورت تامين اجتماعي به استناد اينكه در زمان انجام قرارداد نتوانسته از طريق بازرسي كارگاهي انجام كار را روئيت نمايد شما را به چالش خواهد كشيد. باتشكر

با سلام
همکاری گرامی بنظر من میشود مسئله وجود نفر دوم را حل نمود چون مثلا شرکت ما از یک مهندس درخواست مینماید که برای نقشه برداری همراه با دوربین میاید و کار نگه داری شاخص یکی از پرسنل شرکت ما انجام میدهند و ایشان هیچ نیروی کمکی نمی اورد؟
پس میتوان گفت به تنهایی انجام شده و توجیه پذیر میباشد چون نگه داری شاخص تخصص نمیخواهد و خود شخص مهندس با کمک یک کارگر ساده میتواند انجام دهد


آفلاین A.Ehsani

سلام

دوستان اشتباه نکنید ملاک اسناد و مدارک شماست . وقتی صورتحساب دستی توسط فرد پر شده و با ایشان تسویه شده همین مدرک برای بیمه کافیست.

آفلاین rezasalar

لينا عزيز ‏حسابرسي بر اساس مدارك وشواهد مي باشد متن قرار داد بايد گويا و رساي شرح عمليات باشد و حسابرس براساس متن قرارداد و مستندات ضميمه اسناد قضاوت خواهد كرد حال حسابرس قضاوت خود را كرده و اين قراردادرا مشمول بيمه قرارداده است هيات هاي حل اختلاف قبل از رسيدگي به شكايات كارفرما به قضاوت حسابرس خود اتكا مي نمايند اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيد

آفلاین rezasalar

نقل قول
بنده عرض میکنم . یعنی اینکه  قرارداد با این قبیل شرکتها مشمول ماده 38 تامین اجتماعی نمی گردد و کارفرما تکلیفی به کسر سپرده بیمه و قسط آخر ندارد دقت شود چون حق بیمه این شرکتها از طریق بازرسی از دفاتر آنها انجام می شود و کارفرما در این مورد تکلیفی ندارد.
این در حالی است که در کاربرگ فوق این قرارداد  برای ما مشمول کسر بیمه شده است
(کسر سپرده بیمه و قسط آخر در مورد قراردادهایی می گردد که مشمول ماده 38 می گردد )
قربان موضوع چیه ؟؟
باسلام  تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشد! در صورتيكه در هيچ كجاي بخشنامه چنين چيزي عنوان نشده است بلكه كار فرما مكلف است 5درصد از مبلغ هر صورت وضعيت و آخرين صورت وضعيت را نگهداشته و يك نسخه از قرارداد را به همراه آناليز مربوطه به تامين اجتماعي ارائه دهد موسسه حسابرسي طرف قراردادبه تامين اجتماعي مراجعه مي كند و بادادن تعهد مبني بر اينكه در صورت مراجعه بازرسان دفاتر قانوني تامين اجتماعي ملزم به تمكين و ارائه دفاتر قانوني باشد بابت قرارداد موصوف مفاصا حساب در يافت مي دارد (بدون وجه)و مفاصا مربوطه را به كارفرماي خود ارائه داده و سپرده خود را آزاد ميكند مبلغ حق بيمه هاي قراردادهاي موصوف پس رسيدگي به اسناد و دفاتر قانوني موسسه حسابرسي مذكور از طريق حسابرسي تعيين مي گردد حسابرس تامين اجتماعي براي كاناليزه كردن اين موضوع فقط به مفاصا حساب قرارداد مي تواند استناد كند و نمي تواند راسا اين قبيل قراردادها را غير مشمول كند فقط در مورد دو سازمان چنين مجوزي داد شده است موسسه حسابرسي مفيد راهبر و سازمان حسابرسي مابقي به غير مفاصا حساب مشمول مي گردد.http://hesabrasitamin.blogfa.com/

آفلاین لینا

لينا عزيز ‏حسابرسي بر اساس مدارك وشواهد مي باشد متن قرار داد بايد گويا و رساي شرح عمليات باشد و حسابرس براساس متن قرارداد و مستندات ضميمه اسناد قضاوت خواهد كرد حال حسابرس قضاوت خود را كرده و اين قراردادرا مشمول بيمه قرارداده است هيات هاي حل اختلاف قبل از رسيدگي به شكايات كارفرما به قضاوت حسابرس خود اتكا مي نمايند اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيد

با تشکر از شما همکار گرامی
بدنبال مجاری غیر قانونی نیستم ولی سعی میکنم تمامی راه حل یاد بگیرم و البته قانونی بکار ببندم
این داستان نبود واقعیت امر چنین است که نقشه بردار بتنهایی عمل میکند و در قرارداد ذکر میگردد و نیروی کمکی از پرسنل شرکت ما استفاده مینماید

آفلاین rezasalar

باسلام
سوءتعبير نشود دوست گرامي منظور بنده اينست كه من حيث المجموع مستندات و ضمائم اسناد حسابداري شما ملاك هر گونه برداشت و تفسير خواهد بود لذا لازمست براي اثبات آنچه روي داده ومورد نظر شماست در اسناد حسابداري افشا شودولاغير .موفق باشيد

آفلاین علی 61

نقل قول
اين داستاني كه شما مي فرمائيد هيات را توجيه نمي كند بهتر است از همان مجراي قانوني كه خدمتتان عرض كردم (در زمان انعقاد قرارداد با تامين اجتماعي مكاتبه نمائيد )پيش برويد و دنبال مجاري غير قانوني نباشيد
با سلام
من این بحث رو تازه پیگیری کردم واقعا جالبه .آقای سالار
در صورت امکان بفرمایید کدوم داستان؟منظور شما از مجاری غیر قانونی چیست؟؟
نقل قول
وقتی صورتحساب دستی توسط فرد پر شده و با ایشان تسویه شده همین مدرک برای بیمه کافیست
جناب احسانی فرض بفرمایید بابت تمامی این مواردی که آقای دست ورز مطرح کردند قراردادی وجود داشته باشد و در متن قرارداد ذکر کرده باشند این قرارداد به لحاظ تخصصی بودن آن شخصا به صورت انفردی انجام خواهد شد و پیمانکار حق واگذاری ان به افراد غیر را ندارد اون موقع تکلیف چیست؟؟

نقل قول
باسلام  تفسيري كه اغلب از بخشنامه حسابرسي ميشود كه حتي دبير كل جامعه حسابداران رسمي نيز طي مكاتبه اي با مدير كل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي به اين موضوع اشاره داشت اينست كه رسيدگي به قراردادهاي حسابرسي از طريق بازرسي دفاتر قانوني يعني عدم شمول بيمه و تكليفي براي كارفرما مبني بر كسر 5درصد سپرده از اين قراردادها نمي باشد
آقا رضا عزیز لطفا اگر در این مورد مکتوبی وجود دارد حتما در اختیار من قرار دهید

در صورتيكه در هيچ كجاي بخشنامه چنين چيزي عنوان نشده است بلكه كار فرما مكلف است 5درصد از مبلغ هر صورت وضعيت و آخرين صورت وضعيت را نگهداشته و يك نسخه از قرارداد را به همراه آناليز مربوطه به تامين اجتماعي ارائه دهد[/quote]
طبق بخشنامه جدید 3/14
ب(نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:
اشخاص حقوقی:
۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت می باید ازمحاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمدخودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنهامفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را بطورماهیانه ارسال و پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهد نامه منضم به بخشنامه۱۴/۲جدیددرآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی می باید مفاصاحساب قراردادصادر گردد
اقا رضا قسمتی که هایلایت شده یعنی چی؟؟؟بخشنامه 14 به چی اشاره داره ؟ایا غیر از اینکه عنوان کرده حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با نرخهای 7/7 و16/67 وجود داره و کارفرما طبق ماده 38 مکلف به کسر مالیات تکلیفیه.حالا زمانی که میگه براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 خوداری شود یعنی چی؟
البته در مورد قراردادهای حسابرسی هم همین طوره
با احترام

آفلاین لینا

با سلام

همکار گرامی

من اتفاقا برای بخشنامه 14 جدید درامد هفته پیش یک جلسه در اداره کل استان رفته بودم و انجا هیات رسیدگی اعلام کردند که برداشت شما از بخشنامه صحیح نبوده و شامل حال شما که فعالیت پیمانکاری تاسیساتی دارید نمیشود هر چند در بخشنامه اسمی از اینکه چه نوع فعالیت پیمانکاری داشته باشی نیاورده و صرفا گفته پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی و صنعتی و فنی میباشند و رای بضرر ما اعلام کرد هر چند دفاتر داشتیم و کلیه مراحل دقیق انجام داده بودیم طی دوره پیمان درخواست بازرسی دو نفره کرده بودیم و نیروها کارگاهی استفاده نمودیم و دارای کارگاه بودیم
جالب اینجا بود که میگفتند این بخشنامه مشمول مثلا ماشین سازی اراک میگردد نه شما!!!!

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات بر ارزش افزوده


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
چگونگی پرداخت حقوق شخص تصادفی ازطرف تامین اجتماعی

نویسنده GEZAL

3 پاسخ ها
909 مشاهده
آخرين ارسال ۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۱:۰۹
توسط GEZAL
xx
بندهای بیمه ای لایحه خروج از رکود / ماده الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

نویسنده فريدون مظفرنژاد

0 پاسخ ها
422 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵:۲۷
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
بخشنامه 11/1 تامین اجتماعی

نویسنده سعید قاسم پور

0 پاسخ ها
134 مشاهده
آخرين ارسال ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۰:۳۹
توسط سعید قاسم پور
xx
ماده 80 تامین اجتماعی

نویسنده topolof

1 پاسخ ها
606 مشاهده
آخرين ارسال ۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷:۳۴
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
بدهی به تامین اجتماعی

نویسنده derek

3 پاسخ ها
1241 مشاهده
آخرين ارسال ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۲:۲۰
توسط shahi-ab
xx
بیمه تامین اجتماعی در 5 سال آخر

نویسنده yosof

2 پاسخ ها
649 مشاهده
آخرين ارسال ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱:۳۰
توسط m.amiri
 anything