• linkedin


normal_post - نحوه صدور فاکتور خرید و فروش مورد قبول دارایی در اکسل  - متا نویسنده موضوع: نحوه صدور فاکتور خرید و فروش مورد قبول دارایی در اکسل  (دفعات بازدید: 20202 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین ok30n

با سلام

مدارک خرید و فروش شرکت موجود نمی باشد. ولی مبلغ تقریبی آنها مشخص است. اگر بخواهم بر اساس این ارقام فاکتور فروش و خرید تحت اکسل صادر کنم می خواستم بدونم فرمت این فاکتورها باید چگونه باشد که مورد قبول ممیز مالیاتی باشد.
اگر می شود نمونه یی از این فاکتور ها و مشخصات مربوطه رو بگذارید ممنون میشم. فرمت رسمی رو تو سایت سازمان دیدم ولی می خوام فرمت فاکتورهای معمول مورد قبول رو بدونم و اینکه حتما نیاز به کد اقتصادی و آدرس و ... هست یا فقط نام شخص یا شرکت با مهر و امضاء مورد قبول می باشد.
با تشکر


Linkback: http://irmeta.com/meta/b275/t11163/
در زندگی سعی کن آنقدر اثر از خودت به جای بذاری که کسی نتونه انکارت کنه

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالیات مستقیم

آفلاین A.Ehsani

سلام

به سایت www.vat.ir تشریف ببرید دونمونه فاکتور مورد قبول رو هست دانلود کنید.

آفلاین bardiya66

درود
دوست گرامي توجه شما را به مواد مرتبط در قانون ماليات ارزش افزوده جلب مي كنم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺆدﻳﺎن
...
ماده 19-  ﻣﺆدﻳـﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در ﻗﺒـﺎل ﻋﺮﺿـﻪ ﻛـﺎﻻ ﻳـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ و ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﻛﺸـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ و اﻋـﻼم ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺻـﺎدر و ﻣﺎﻟﻴــﺎت ﻣﺘﻌﻠــﻖ را در ﺳــﺘﻮن ﻣﺨﺼــﻮص درج و و ﺻــﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ. در ﻣــﻮاردي ﻛــﻪ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
...

ماده 22- ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ و ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:   
١-ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﻳﺎن در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (75%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد؛   
٢-ﻋﺪم ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
٣- ﻋﺪم درج ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻌـﺎدل ﻳـﻚ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻟﺘﻔـﺎوت  ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
4- ﻋﺪم درج و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (25%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛  
5- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد، ﻣﻌـﺎدل     ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
6- ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﻣﻌـﺎدل ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ  (25%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺳـﺎﻳـﺮ ﻣـﻘـﺮرات 
 
 ماده 24- ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از دﻓﺎﺗﺮ، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺻﻨﺪوق و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ و روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺴﺎب ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدﻳﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.   

برای آنکه بت پرست نباشی , لازم نیست بتها را شکسته باشی ؛ باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه بزرگ

آفلاین ok30n

در نمونه دوم که در سایت مالیات ارزش افزوده موجود است قسمت خریدار حذف شده!!!! البته سوال بنده راجب به فاکتورهای خرید و فروش در مالیات عملکرد می باشد ، برای مالیات عملکرد نیز حتما کد اقتصادی و احتساب مالیات ارزش افزوده در این فاکتورها الزامی است یا اینکه فاکتورهای معمولی و رسیدها که به عنوان مثال فروشگاهها ارایه می کنند و مهر نیز دارن مورد قبول ممیز مالیاتی می باشد؟؟
در زندگی سعی کن آنقدر اثر از خودت به جای بذاری که کسی نتونه انکارت کنه

آفلاین A.Ehsani

سلام

فاکتور مالیات عملکرد و افزوده یکیه .شما باید اطلاعات خواسته شده رو توی فاکتور بیارید شکلش مهم نیست.

آفلاین bardiya66

درود

نمونه 2 مخصوص فروش از طريق سيستم هاي POS است. براي مثال شما اگر از فروشگاه رفاه خريد كنيد فرمت فاكتور ش مطابق نمونه 2 خواهد بود
درضمن همانگونه كه جناب احساني فرمودند
فاکتور مالیات عملکرد و افزوده یکیه .
برای آنکه بت پرست نباشی , لازم نیست بتها را شکسته باشی ؛ باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه بزرگ

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات مستقیم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
تاریخ صدور فاکتور فروش - صدور فاکتورهای دو ماه در یک روز

نویسنده naham

1 پاسخ ها
534 مشاهده
آخرين ارسال ۲۵ تیر ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۴:۰۷
توسط koorosh71
xx
تشکیل پرونده دارایی - آدرس مورد قبول دارایی میباشد؟

نویسنده yousef

4 پاسخ ها
971 مشاهده
آخرين ارسال ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۸:۳۲
توسط سعید خطیبی
xx
جرایم بیمه مورد قبول دارایی میباشد ؟

نویسنده davod.dashti

5 پاسخ ها
1661 مشاهده
آخرين ارسال ۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۷:۴۳
توسط ok30n
xx
هزینه بیمه مورد قبول دارایی برای پیمانکاران ساختمانی

نویسنده بهرام

0 پاسخ ها
213 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴:۲۶
توسط بهرام
xx
فرمت ورد فاکتور فروش مطابق نمونه دارایی

نویسنده nader_abdolahi

1 پاسخ ها
7347 مشاهده
آخرين ارسال ۲۷ تیر ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۱:۱۵
توسط فائزه حیدری
xx
نحوه ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی در صورتی خرید از خارج از کشور میباشد

نویسنده محمود acc

6 پاسخ ها
5017 مشاهده
آخرين ارسال ۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۹:۴۵
توسط فريدون مظفرنژاد