• linkedin

Google

مرجع حسابداري

نویسنده موضوع: نحوه صدور فاکتور خرید و فروش مورد قبول دارایی در اکسل  (دفعات بازدید: 8272 بار)

0 کاربر و 19 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین ok30n

 • عضو تالار تخصصی حسابداری
 • *
 • تعداد ارسال: 439
 • 35647 متا امتیاز
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به ok30n
 • رای برای مدیریت : 2
 • دعوت و معرفی به تالار: 0
 • تخصص: کامپیوتر و حسابداری
 • سپاس شده از ایشان: 2
 • سپاس کرده از دیگران: 0

با سلام

مدارک خرید و فروش شرکت موجود نمی باشد. ولی مبلغ تقریبی آنها مشخص است. اگر بخواهم بر اساس این ارقام فاکتور فروش و خرید تحت اکسل صادر کنم می خواستم بدونم فرمت این فاکتورها باید چگونه باشد که مورد قبول ممیز مالیاتی باشد.
اگر می شود نمونه یی از این فاکتور ها و مشخصات مربوطه رو بگذارید ممنون میشم. فرمت رسمی رو تو سایت سازمان دیدم ولی می خوام فرمت فاکتورهای معمول مورد قبول رو بدونم و اینکه حتما نیاز به کد اقتصادی و آدرس و ... هست یا فقط نام شخص یا شرکت با مهر و امضاء مورد قبول می باشد.
با تشکر


Linkback: http://irmeta.com/meta/b275/t11163/
در زندگی سعی کن آنقدر اثر از خودت به جای بذاری که کسی نتونه انکارت کنه

MACC-cactus     راهنمای استفاده

آنلاین A.Ehsani

 • پیشکسوت تالارحسابداری
 • *****
 • تعداد ارسال: 4.259
 • 37210 متا امتیاز
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به A.Ehsani
 • رای برای مدیریت : 90
 • دعوت و معرفی به تالار: 0
 • تخصص: حسابداری
 • سمت: بازرگانی
 • سپاس شده از ایشان: 144
 • سپاس کرده از دیگران: 16
سلام

به سایت www.vat.ir تشریف ببرید دونمونه فاکتور مورد قبول رو هست دانلود کنید.

آفلاین bardiya66

درود
دوست گرامي توجه شما را به مواد مرتبط در قانون ماليات ارزش افزوده جلب مي كنم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺆدﻳﺎن
...
ماده 19- ﻣﺆدﻳـﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ در ﻗﺒـﺎل ﻋﺮﺿـﻪ ﻛـﺎﻻ ﻳـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ و ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﻛﺸـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ و اﻋـﻼم ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺻـﺎدر و ﻣﺎﻟﻴــﺎت ﻣﺘﻌﻠــﻖ را در ﺳــﺘﻮن ﻣﺨﺼــﻮص درج و و ﺻــﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ. در ﻣــﻮاردي ﻛــﻪ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
...

ماده 22- ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ و ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:   
١-ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﻳﺎن در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (75%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد؛   
٢-ﻋﺪم ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
٣- ﻋﺪم درج ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻌـﺎدل ﻳـﻚ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻟﺘﻔـﺎوت  ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
4- ﻋﺪم درج و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (25%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛  
5- ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد، ﻣﻌـﺎدل     ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ؛   
6- ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﻣﻌـﺎدل ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ  (25%) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺳـﺎﻳـﺮ ﻣـﻘـﺮرات 
 
 ماده 24- ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از دﻓﺎﺗﺮ، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺻﻨﺪوق و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ و روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺴﺎب ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆدﻳﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.   

برای آنکه بت پرست نباشی , لازم نیست بتها را شکسته باشی ؛ باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه بزرگ

آفلاین ok30n

 • عضو تالار تخصصی حسابداری
 • *
 • تعداد ارسال: 439
 • 35647 متا امتیاز
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به ok30n
 • رای برای مدیریت : 2
 • دعوت و معرفی به تالار: 0
 • تخصص: کامپیوتر و حسابداری
 • سپاس شده از ایشان: 2
 • سپاس کرده از دیگران: 0
در نمونه دوم که در سایت مالیات ارزش افزوده موجود است قسمت خریدار حذف شده!!!! البته سوال بنده راجب به فاکتورهای خرید و فروش در مالیات عملکرد می باشد ، برای مالیات عملکرد نیز حتما کد اقتصادی و احتساب مالیات ارزش افزوده در این فاکتورها الزامی است یا اینکه فاکتورهای معمولی و رسیدها که به عنوان مثال فروشگاهها ارایه می کنند و مهر نیز دارن مورد قبول ممیز مالیاتی می باشد؟؟
در زندگی سعی کن آنقدر اثر از خودت به جای بذاری که کسی نتونه انکارت کنه

آنلاین A.Ehsani

 • پیشکسوت تالارحسابداری
 • *****
 • تعداد ارسال: 4.259
 • 37210 متا امتیاز
 • لیست کدهای من
 • تشکر و اهداء امتیاز به A.Ehsani
 • رای برای مدیریت : 90
 • دعوت و معرفی به تالار: 0
 • تخصص: حسابداری
 • سمت: بازرگانی
 • سپاس شده از ایشان: 144
 • سپاس کرده از دیگران: 16
سلام

فاکتور مالیات عملکرد و افزوده یکیه .شما باید اطلاعات خواسته شده رو توی فاکتور بیارید شکلش مهم نیست.

آفلاین bardiya66

درود

نمونه 2 مخصوص فروش از طريق سيستم هاي POS است. براي مثال شما اگر از فروشگاه رفاه خريد كنيد فرمت فاكتور ش مطابق نمونه 2 خواهد بود
درضمن همانگونه كه جناب احساني فرمودند
فاکتور مالیات عملکرد و افزوده یکیه .
برای آنکه بت پرست نباشی , لازم نیست بتها را شکسته باشی ؛ باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه بزرگ

MACC-Gheyas

حاميان گردهمايي و مراسم قدرداني از 1) اعضاي منتخب پاسخگو و داراي آراء برتر 2) محبوبترین کاربران 3) صاحبان آثار تخصصی برگزیده

مشارکت مهم در مراسم قدرداني از اعضای پاسخگو

اشتراک گذاری از طریق delicious اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
جرایم بیمه مورد قبول دارایی میباشد ؟

نویسنده davod.dashti

5 پاسخ ها
973 مشاهده
آخرين ارسال سپتامبر 24, 2012, 12:57:43 pm
توسط ok30n
xx
فرمت ورد فاکتور فروش مطابق نمونه دارایی

نویسنده nader_abdolahi

1 پاسخ ها
3276 مشاهده
آخرين ارسال ژوئیه 17, 2012, 14:51:15 pm
توسط فائزه حیدری
xx
نحوه ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی در صورتی خرید از خارج از کشور میباشد

نویسنده محمود acc

4 پاسخ ها
1550 مشاهده
آخرين ارسال آوریل 13, 2013, 17:15:53 pm
توسط مرتضی رئیسی
xx
فرمت فاکتور قایل قبول

نویسنده gol gol

7 پاسخ ها
3091 مشاهده
آخرين ارسال ژانویه 26, 2012, 16:48:37 pm
توسط rayaneh
xx
صدور فاکتور تخمینی

نویسنده omidmail2

1 پاسخ ها
302 مشاهده
آخرين ارسال مه 19, 2013, 08:01:30 am
توسط omidmail2
xx
صدور فاکتور و ابطال آن در دوره بعد

نویسنده tadbir

1 پاسخ ها
1495 مشاهده
آخرين ارسال آوریل 10, 2010, 01:26:01 am
توسط hamidi
 

نحوه ثبت ضمانت نامه و تمدید ضمانت نامه

نویسنده مهرنوش اقدامیتالار مرجع حسابداری مالی

پاسخ ها: 4
مشاهده: 2849
آخرين ارسال فوریه 02, 2013, 11:51:55 am
توسط حسابیار
نحوه محاسبه بيمه و ماليات ( حق بيمه و ماليات )

نویسنده kiarashتالار مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی

پاسخ ها: 99
مشاهده: 35331
آخرين ارسال اوت 10, 2013, 17:01:57 pm
توسط احسان25
تفاوت حساب بهای تمام شده کالای ساخته شده با حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته

نویسنده رسولیتالار مرجع حسابداری مالی

پاسخ ها: 8
مشاهده: 3280
آخرين ارسال ژوئیه 20, 2013, 06:49:13 am
توسط m.amiri
نحوه ی راس گیری از " دریافت " و " پرداخت "؟؟

نویسنده tasallotتالار مرجع حسابداری مالی

پاسخ ها: 6
مشاهده: 605
آخرين ارسال ژانویه 17, 2014, 22:44:16 pm
توسط A.Ehsani
نحوه محاسبه بیمه سهم کارفرما با توجه به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه 5نفر

نویسنده elena1تالار مرجع قانون تجارت ، کار و تامین اجتماعی

پاسخ ها: 22
مشاهده: 6466
آخرين ارسال سپتامبر 16, 2012, 09:40:31 am
توسط kiarash
نحوه پرداخت اجاره از محل پيش پرداخت

نویسنده اورشتالار مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم

پاسخ ها: 3
مشاهده: 3530
آخرين ارسال ژوئن 28, 2011, 21:24:16 pm
توسط اورش